Acil Tıp Stajında ​​yatak Başı Ultrason Eğitimi: Prospektif Bir Çalışma

Elif Dilek Çakal

[email protected], Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Arif Alper Çevik

[email protected], Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi

Fikri M. Abu-Zidan

[email protected], Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi

Giriş: Yatak başı ultrasonun klinikteki kullanımı ve önemi arttıkça, daha fazla tıp fakültesi bu eğitimi müfredatlarına entegre ediyor. Bununla birlikte, yatak başı ultrason eğitiminin içeriği, zamanı ve süresi konusunda henüz bir konsensus sağlanmadı. Acil tıp, mezuniyet öncesi klinik ultrason eğitimi konusunda tüm dünyada bir öncü olmakla beraber; yoğun müfredatlardaki müsait zaman azlığı, yatak başı ultrason eğitiminin mezuniyet öncesi eğitime ve acil tıp stajlarına entegrasyonunda en önemli kısıtlayıcı faktörden biri gibi görünmektedir.

Amaç: Bu çalışmayla, öğretim üyesi tarafından verilen her biri 3 saatlik Travmada Genişletilmiş Odaklanmış Sonografik Değerlendirme Protokolü (Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma - The eFAST Protocol) ve Şok ve Hipotansiyon için Hızlı Ultrason Protokolü (Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension - The RUSH Protocol) eğitiminin, son sınıf tıp öğrencilerinin bilgi kazanımı ve kalıcılığına etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Bu prospektif çalışma 2017-2018 akademik yılında acil tıp stajında ​​gerçekleştirildi. Daha önceden resmi veya uygulamalı bir eğitim almamış toplam 79 tıp öğrencisine eFAST ve RUSH protokolü eğitimi verildi. Öğrenciler her bir protokolde 1 saat didaktik ve 2 saat pratik eğitim aldı. Bilgi gelişimini ölçmek için ön ve son testler uygulandı. Bilginin kalıcılığını değerlendirmek için staj sonunda çoktan seçmeli soru (MCQ) sınavı kullanılmıştır.

Bulgular: eFAST son test sonuçlarında [ortanca (aralık): 15 (12-19)] ön teste göre [ortanca (aralık): 7 (2-18)] anlamlı bir artış vardı (p <0.0001). RUSH son test sonuçlarında [ortanca (aralık): 16 (6-20)] ön teste göre [ortanca (aralık): 6 (1-13)] anlamlı artış vardı (p <0.0001). eFAST bilgisi RUSH bilgisine göre ön testte anlamlı derecede daha yüksekti (p = 0.04) ancak son testte benzerdi (p = 0.82). Staj sonu çoktan seçmeli stajında RUSH notları eFAST notlarına göre anlamlı olarak daha düşüktü (p <0.0001).

Sonuç: Çalışmamız, acil tıp stajı sırasında verilen 3 saatlik ultrason eğitiminin hem eFAST hem de RUSH protokollerinde önemli bilgi kazancı sağladığını göstermektedir. İki hafta sonundaki bilgi retansiyonu eFAST için daha yüksekti. Bilginin kalıcılığını artırmak için daha uzun bir RUSH eğitimi önerilir.

Anahtar Kelimeler

yatak başı ultrason, mezuniyet öncesi tıp eğitimi, acil tıp