Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 6 Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Aybegüm Yörümez Dursun

[email protected], Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü

Ezgi Özgün

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Yeşim Şenol

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Giriş

Eleştirel düşünme gözlem ve bilgiye dayanarak sonuçlara ulaşma olarak tanımlanmıştır. Başka bir deyişle eleştirel düşünme, öğrencilerin tüm bildiklerini bir konuya uygulayarak kendi düşünme becerilerini değerlendirip davranışlarını değiştirmeleridir. Eleştirel düşünme eğilimi çeşitli ölçekler kullanılarak eğitim bilimleri ve sağlık alanında farklı gruplarda değerlendirilmiş olmakla birlikte tıp fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini değerlendiren bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.

Ülkemizde tıp fakülteleri eğitim programları belirgin çeşitlilikler göstermektedir. Altıncı sınıf öğrencileri eğitim sürecini büyük oranda tamamlamış, klinik becerilerin geliştirilmesi aşamasına geçmiş doktor adaylarıdır. Literatürde tıp fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini değerlendiren çalışmaya rastlanmamış olması mevcut eğitim programlarının eleştirel düşünceye katkısı olup olmadığı noktasını belirsiz bırakmıştır.

 

Amaç:

Bu çalışmada ‘Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (EDE)’ kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf ve 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin karşılaştırılması planlanmıştır.

 

Yöntem:

Araştırmaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı 3. ve 6. sınıf öğrencilerinden gönüllü olanlar dahil edilmiştir. Katılmayı kabul eden öğrencilerden EDE ölçeği formunu doldurması istenmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen öğrenciler çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular:

Çalışmaya toplam 468 öğrenci alındı. Bunlardan 353(%75.4)’ü 3. sınıf öğrencisi idi. Tüm grubun EDE ölçeği ortanca değeri 191(en düşük 109, en yüksek 245) bulundu. EDE ölçeği ortalaması 3. sınıflarda 191.59±20.94; 6. sınıflarda 193.20±22.05 olarak saptandı. EDE ölçeği ortalama değerleri açısından 3. ve 6. sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p>0.05). EDE ortalaması 192 ve üzerinde olan öğrencilerin oranı 3. sınıflarda %49.0, 6. sınıflarda %52.2 idi (p>0.05).

Çalışmaya katılan öğrencilerin %47’si kadındı. Cinsiyete göre bakıldığında EDE ölçeği ortalama değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

 

Sonuçlar :

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden 3. ve 6. sınıflarda okuyanlar arasında eleştirel düşünme eğilimi açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada da benzer şekilde eleştirel düşünme eğilimi açısından fark yoktur.

Klinik eğitime yeni başlayan ve eğitimlerini tamamlamak üzere olan öğrenciler arasında eleştirel düşünme eğilimleri açısından anlamlı fark bulunmaması, uygulanan eğitim programlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini göstermektedir. Eğitim bilimlerinde yararlı olduğu kanıtlanmış uygulamaların uyarlanması ve sonuçlarının izlenmesi tıp eğitimi alanında eleştirel düşünme eğilimini geliştirme sürecine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler

eleştirel düşünme eğilimi