Anketlerin Yararlılığına İlişkin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri

Selda Yardım

[email protected], Akdeniz Üni.Tıp Fak.

Erol Gürpınar

[email protected], Akdeniz Üni.Tıp Fak

Anketlerin Yararlılığına İlişkin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri

Giriş

İnsan davranışlarını, inançları, tutumları ve yaşantılarının tanımlanmasına ilişkin bir dizi sorulardan oluşturulan bir araştırma materyali olarak literatürde tanımlanan anketler, kişilerden çeşitli konularda bilgi almak için geliştirilip standart ve planlanmış olarak çeşitli şekillerde uygulanabildiği gibi görüşme, gözlem gibi veri toplama araçlarına göre daha düşük maliyetle büyük gruplara hızlı ve farklı şekillerde uygulama olanağını sunmaktadır.

Anketin tasarlanma süreci, soruların belirlenmesi, her bir sorunun türü seçilerek cümlelerin yapısına karar verilmesi ve soruların sıralanalarak anketin taslağı çıkarılması aşamalarından oluşmaktadır. Değerlendirmelerin çoğu için temel bilgi kaynağı işlevi gören anketleri oluşturmak ve soruları yazmak dikkat ve zaman gerektirmekte, hazırlık öncesinde iyi bir planlama yapılarak çalışmanın amacı, bu amaç doğrultusunda gereksinim duyulan kanıtlar ve bilginin nasıl kullanılacağının bilinmesi gerekmektedir. Anketin tasarlanma süreci, soruların belirlenmesi, her bir sorunun türü seçilerek cümlelerin yapısına karar verilmesi ve soruların sıralanalarak anketin taslağı çıkarılması aşamalarından oluşmaktadır.

Amaç

Bu araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim sürecinde kendilerine sıklıkla uygulanan anketler ile ilgili görüşlerini sunmayı amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmış ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF)  dönem 3 öğrencileri araştırma evrenini oluşturmuştur.

Yöntem

Çalışma, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde AÜTF eğitime devam eden 435 dönem 3 öğrencisinden 173 kişiye ulaşılarak yürütülmüştür. Bu çalışmada öğrencilerin tıp fakültelerinde anket uygulamalarının yararlılığına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Öğrenciler ile yüz yüze görüşerek 8 soruluk bir form üzerinden veriler elde edilmiştir.

Bulgular

Dönem 3 öğrencilerinden görüşmeyi kabul eden öğrenci sayısı 173’tür.

Öğrencilerin anketlerin yararlılığı ile ilgili genel olarak görüşlerini incelemek için yapılan bu araştırmada geri bildirimlerden alınan en düşük ortalama puan “ Öğrencilerden alınan geribildirimler eğitim yöntemlerine katkı sağlamaktadır ” ve “ Öğrencilerin doldurduğu geribildirimler öğretim üyeleri tarafından dikkate alınmaktadır ” maddelerine verilirken, en yüksek ortalama puan “ Öğrencilere Tıp eğitimi sürecinde anket uygulanması gereklidir ” ve “ Öğrencilere Tıp fakültesinde anket uygulanması eğitim programının daha kaliteli olması için yarar sağlar ” maddelerine verilmiştir (Tablo-1).

Sonuç
Öğrenci görüşleri doğrultusunda, öğrencilerin, tıp fakültesinde aldıkları eğitim-öğretim etkinliklerinin kalite artışında yapılan anket-geribildirimlerin etkili olduğu ancak uygulanan anketlerin okunup yeterince değerlendirilmeye alınmadığı ve geribildirim konusunda öğretim üyelerine yeterince güven oluşmadığı yönünde bir sonuç elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler

Anket, anket hazırlığı süreci, anket geliştirme, öğrenci görüşleri