Asistanlar Acil Tıp Öğrenme İklimini Nasıl Algılıyor; Ulusal Düzeyde Tarama Çalışması

Süha Serin

[email protected], Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Nilüfer Demiral Yılmaz

[email protected], Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir

Bahadır Çağlar

[email protected], Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Elazığ

Halil İbrahim Durak

[email protected], Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş

Uzmanlık öğrencilerinin öğrenme iklimi ile ilgili deneyimlerini ölçmek, müfredatın ve öğrenme ortamının niteliğinde iyileşme ve gelişim için bir eksen sağlar. Tıp eğitimi standartlarının korunması ve iyileştirilmesinde öncü rol alan Genel Tıp Konseyi (General Medical Council) gibi birçok kuruluş, uzmanlık öğrencilerinin öğrenme iklimine ilişkin algıları hakkında düzenli olarak bilgi toplamaktadır.

Acil servisler hastanelerdeki iş yükü ve stresinin en çok yaşandığı alanların başında gelmektedir. Bu nedenle de, Acil Tıp uzmanlık öğrencilerinin öğrenme ortamında müfredatın farklı yönlerini nasıl algıları daha da bir önem kazanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Acil Tıp uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin öğrenme iklimi algılarını değerlendirmektir.

Yöntem

Tarama deseninde tasarlanan bu çalışma Türkiye’de Acil Tıp uzmanlık eğitimi alan 271 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada, Serin ve ark (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve psikometrik özellikleri değerlendirilen D-RECT ölçeği ile veriler toplanmıştır. D-RECT ölçeği 50 madde ve 11 alt ölçekten (süpervizyon, koçluk ve değerlendirme, geribildirim, takım çalışması, akran işbirliği, danışmanları ile mesleki ilişkiler, işin uzmanlık öğrencilerinin yeterliliğine uyarlanması, danışmanların rolü, formal eğitim, süpervizörün rolü ve hasta çıktıları) oluşmaktadır. Ölçekleme 1-5 puan arasında yapılmaktadır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler, Student's t-test, One-way ANOVA ve Post hoc test uygulanmıştır.

Bulgular

Araştırmaya katılan uzmanlık öğrencilerinin % 42,1’i kadındır. % 50,2’si üniversite hastanesinde diğerleri eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim almaktadır. Uzmanlık öğrencilerinin % 83’ü isteyerek bölümü seçtiğini bildirmiştir. Uzmanlık öğrencilerinin % 51,7’si günde 501-1000 arasında hasta baktığını belirtmiştir.

Uzmanlık öğrencilerinin D-RECT ölçek toplam puanı ortalaması 160,27±26,09 (min:91 – max: 227) olarak bulunmuştur. En yüksek puan ortalamasının “Akran işbirliği” alt ölçeğinde, en düşük puan ortalamasının ise “Geribildirim” alt ölçeğinde olduğu saptanmıştır.

Uzmanlık öğrencilerinin öğrenme iklimi algıları eğitim alınan kuruma göre anlamlı farklılık (p<0,05) göstermektedir. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimi alan öğrenciler öğrenme iklimini daha olumlu algılamaktadır.

Sonuç

Bu çalışmada ulusal düzeyde Acil Tıp uzmanlık öğrencilerinin öğrenme iklimine ilişkin algıları belirlenmiştir. Acil Tıp uzmanlık öğrencilerinin algılarına göre, özellikle üniversite hastanelerinde öğrenme ikliminin geliştirilmesi gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

öğrenme iklimi, mezuniyet sonrası tıp eğitimi