Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesine Yapılan Yatay Geçişlerin Yıllar İçindeki Seyri

Aylin Yıldırır

[email protected], Başkent Üniversitesi

Remzi Erdem

[email protected], Başkent Üniversitesi

Haldun Müderrisoğlu

[email protected], Başkent Üniversitesi

Giriş: Bir Tıp Fakülte’sinde eğitime başlayan öğrencinin eğitimini farklı bir Tıp fakültesinde sürdürmesi ‘Yatay Geçiş-YG’ olarak adlandırılmaktadır. Yatay geçiş genel not ortalaması (GNO) veya merkezi yerleştirme puanı (MYP) kriterlerine göre iki farklı kadroya olabilmektedir. Öğrencinin ilk kaydolduğu Fakülte’de başvuru tarihine kadar aldığı notları ortalaması GNO puanıdır. GNO puanı ile BÜTF'ne YG yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumdaki GNO'nun 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir (4’lük sistemde 2.40 ). MYP ise öğrencinin okumakta olduğu Fakülte’ye kayıt yaptırdığı merkezi yerleştirme sınav puanıdır.

Amaç: Bu çalışmada kuruluşundan bu yana BÜTF’ne yapılan YG'lere ilişkin demografik özelliklerin tanımlanması planlanmıştır. Çalışma verilerinin bundan sonraki yatay geçişleri planlamasında yol gösterici olacağı düşünülmüştür.

Yöntem: Araştırma BÜTF’nin kuruluşundan 2017-2018 öğretim yılına kadar yapılan YG öğrencilerinin tamamını kapsamaktadır. Belirtilen yıllar arasında YG yapan öğrencilerin yaş, cinsiyet, başvuru şekli (MYP /GNO), başvurduğu fakülte, başvurduğu dönem ve öğrencinin son durumu (mezun/ kayıtlı/ kayıt sildirme) gibi çeşitli demografik özelliklerine ilişkin verilere ulaşılmıştır. Verilere ulaşmada Dekanlık Binası Kooordinatörlük ofisi evrakları, öğrenci işlerinin kayıtları ve Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi kullanılmıştır. Çalışma retrospektif, nicel, tanımlayıcı bir araştırma olarak nitelendirilebilir.

Bulgular: Başlangıçtan itibaren 2017-2018 öğretim yılına kadar BÜTF’ne YG ile kabul edilen öğrenci sayısı 269 olarak saptanmıştır. Bu öğrencilerin 97’si erkek, 172’si kız öğrenci olup ortalama yaşları 20.94±1.52 (yaş aralığı 18-27) olarak hesaplanmıştır. Yatay geçiş ile ilk 10 yıl içinde kabul edilen öğrenci sayıları yıl bazında 1- 10 öğrenci olarak değişmekte iken, özellikle son 5 yılda YG sayılarında belirgin artış meydana gelmiştir. Artış en fazla 2015-2017 arasında gerçekleşmiş olup bu yıllardaki YG ile kabul edilen öğrenci sayıları sırasıyla 54, 71 ve 44 olmuştur. YG başvuruları içinde dönem II’ye yapılan YG’ler %32 oranı ile ilk sırada yer alırken bunu %29 ile Dönem III'e yapılan YG'ler izlemiştir. Yapılan 269 YG’in 236’sı (%87.7) GNO kontenjanından, 33’ü (%12.3) ise MYP kontenjanından yapılmıştır. BÜTF’ne YG ile kabul edilen öğrencilerin başvurdukları fakülteler arasında ilk beşte yer alan Tıp Fakülteleri şu şekilde sıralanmaktadır: Turgut Özal Üniversitesi (35 öğrenci, %13), Yakın Doğu Üniversitesi (30 öğrenci, %11.2), Maltepe Üniversitesi (17 öğrenci, %6.3), Ufuk Üniversitesi (14 öğrenci, %5.2) ve İzmir Üniversitesi (11 öğrenci %4.1). Öğrencilerin kalıcı ikamet adresi olarak gösterdikleri şehirler içinde Ankara %50.9’luk oranla (137 öğrenci) ilk sırada yer alırken, ikinci Adana (15 öğrenci, %5.6) ve üçüncü İzmir (13 öğrenci, %4.8) yer almıştır.  Çalışmanın planlandığı dönem süresince YG ile BÜTF’ne başvuran 269 öğrencinin 167’si (%62.1) halen kayıtlı olup öğrenimini sürdürmekte iken, 75 öğrenci (%27.9) mezun olmuş, 27 öğrenci (%10) ise çeşitli nedenlerle kayıt sildirmiştir.

Sonuç: BÜTF’ne YG ile başvuran öğrenci sayısında yıllar içinde belirgin artış gözlenmektedir. Başvuran adaylar ağırlıklı olarak üniversite sınavında BÜTF’ne girme hakkı elde edemeyen ancak girdiği fakültede yüksek not ortalaması tutturarak GNO kontenjanından YG yapan öğrencilerden oluşmaktadır. En sık yatay geçiş yapılan dönemler Dönem II ve III’tür. BÜTF Ankara’da ikamet edenlerin YG için seçtikleri öncelikli bir Fakülte konumunda yer almaktadır. YG sayısının fazlalığı kurum kimliğine gölge düşürebilecek boyuttadır. Sayı fazlalığı nedeniyle YG ile gelen öğrencilerin başarı durumları ise fakültenin genel başarısını önemli oranda etkileyebilecek düzeydedir. Bu konuda yönetsel tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Yatay geçiş, Tıp Fakültesi