Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci ve Çalışanlarının Lateks Alerjisi Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi; Bir Klinik Eğitim Uygulaması

Süheyla Rahman

[email protected], MCBÜ TIP FAK.

Cevval Ulman

[email protected], MCBÜ TIP FAK.

Işıl İnanır

[email protected], MCBÜ TIP FAK.

Cengiz Kırmaz

[email protected], MCBÜ TIP FAK.

Hasan Yüksel

[email protected], MCBÜ TIP FAK.

Giriş; Manisa Celal Bayar Üniversitesi dönem VI öğrencilerine klinik araştırma eğitimi kapsamında tıp öğrencilerinin ve sağlık çalışanlarının Lateks Alerjisi Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi için bir anket çalışması planlanmış ve öğrencilerle birlikte yürütülmüştür. Lateks alerjisi sağlık konusunda eğitim alan ve çalışan kişiler için önemli bir problemdir. Dünyada sağlık çalışanlarının % 9.7 kadarının bu sorunu yaşadığı, bunun ekonomik ve iş gücü kaybına sebep olduğu bilinmektedir.

Amaç; Bu konuda öğrencilerin farkındalığını artırmak, öğrenci ve çalışanların yaşadığı sorunları belirlemek amacıyla 119 öğrenci v150 sağlık çalışanına lateks anketi son sınıf öğrencileri tarafından uygulanmıştır.

Yöntem; öğrencilerin araştırma yaparak öğrenmesini sağlamak ve lateks alerjisi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla yapılan bu kesitsel çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) öğrencilerine ve hastane çalışanlarına anket uygulaması ile yapılmıştır. Anket demografik bilgiler, lateks ile ilgili bilgi düzeyi ve çeşitli alerjik hastalıklara sahip olma durumlarını anlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Hastane ve okul yönetimlerinden ve etik kurulundan izinlerin alınmasından sonra anket ve lateks alerjisi konusunda eğitilen dönem VI öğrencileri ile birlikte uygulama yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında spss programı ile ki-kare testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular;

Çalışmaya MCBÜ Tıp Fakültesi ve SBF öğrencileri (119) ve Hafsa Sultan Hastanesi çalışanlarından (150) oluşan 297 kişi katılmıştır. Lateks tanımının bilinme durumlarına bakıldığında, öğrencilerle (Tıp Fak. öğrencileri % 18.4 (SBF) Hemşirelik Bölümü ve Ebelik bölümü öğrencileri %0.0), sağlık çalışanları (%22,0 )arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. SBF öğrencilerinin tamamı bilememiştir (p: 000). Lateksin sağlık üzerine etkilerinin bilinme durumuna bakıldığında, sağlık çalışanlarının %41,3’ü, Tıp Fak. öğrencilerinin % 61,2’si, SBF Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin %11,4’ü ve Ebelik bölümü öğrencilerinim %40,0’ı bildiklerini ifade etmişlerdir (p: 000). ‘Lateks alerjisinden korunma yöntemleri nelerdir?‘ sorusuna ise sağlık çalışanlarından  %28,0’ı, Tıp Fak. Öğrencilerinin % 57,1’si, SBF Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin %11,4’ü ve Ebelik bölümü öğrencilerinin %5,7’si doğru cevap vermiştir (p: 000).

 

Sonuç; Manisa Celal Bayar Üniversitesi çalışanlarında, öğrencilere göre lateks bilgisi ve alerji bulgusunun varlığı daha yüksek çıkmıştır. Klinik araştırmaya katılan öğrencilerin bir araştırma uygulamasına katılması, onların hem araştırma yöntemini uygulayarak öğrenmesi, hem de lateks ile ilgili farkındalıklarının artmasına sebep olmuştur.

Özellikle dönem VI öğrencilerine kendileri ile ilgili bir konuda küçük bir araştırmaya katılma fırsatını verilmesinin iyi bir uygulama örneği olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler

LATEKS, ALERJİ, ÖĞRENCİ