Dundee Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği (DEODÖ): Türkçe Uyarlama Çalışması

Gülşen Taşdelen Teker

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Barış Sezer

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Tufan Aslı Sezer

[email protected], Ankara Üniversitesi

Melih Elçin

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Eğitim programlarındaki yenilikler ve derslerdeki öğrenci popülasyonunun çeşitliliğinin artması, tıp fakülteleri ile sağlıkla ilgili diğer fakültelerin eğitim ortamlarını değerlendirme isteğinin ve ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Bu ihtiyaç ve isteğe cevap verebilmek adına Roff ve arkadaşları (1997) tarafından tıp fakültelerinin eğitim ortamları ile diğer sağlık eğitimi ortamlarını değerlendirmek amacıyla Dundee Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği (DEODÖ) geliştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında da daha önce yaklaşık 20 farklı ülkede uygulanan bu ölçeğin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. 50 maddeden oluşan 5’li likert tipindeki ölçek, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin 2, 3 ve 4.sınıflarında öğrenim gören toplam 392 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin beş faktörlü yapısının incelenmesi amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda dört madde ölçekten çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, 46 maddelik ölçeğin beş faktörlü orijinal yapı ile tutarlı olduğu görülmüştür. Elde edilen model uyum indeksleri (χ2/sd = 2.17, RMSEA = .060, SRMR = .061, NFI = .90, NNFI = .94, CFI = .94, IFI = .94) DEODÖ’nün Türkçe formuna ait 46 madde ve beş faktörlü yapının doğrulandığını yansıtmaktadır. DEODÖ’nün Türkçe formu ile elde edilen ölçümlerin güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile hesaplanmıştır. Ölçeğin bütününe ilişkin güvenirlik katsayısı 0.90 olarak kestirilmiştir. Alt boyutlarda ise öğrencilerin öğretimle ilgili algıları için 0.79, öğrencilerin eğiticiyle ilgili algıları için 0.76, öğrencilerin kendi akademik becerileriyle iligli algıları için 0.55, öğrencilerin öğrenme iklimiyle ilgili algıları için 0.74 ve öğrencilerin sosyal çevreyle ilgili algıları için 0.37 güvenirlik kestirilmiştir. Test- tekrar test güvenirliğine ilişkin korelasyon katsayısı ise 0,99 olarak belirlenmiştir. Son olarak uyum geçerliği kapsamında Dundee Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği’nin Klinik Öğrenim Çevresi Ölçeği ile arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular iki ölçekten elde edilen puanlar arasındaki korelasyonun 0.61 olduğunu göstermiştir. Bu bulgulara dayanarak, DEODÖ’nün geçerli ve güvenilir ölçümler üreten bir ölçme aracı olduğu ve sağlık alanında eğitim gören tüm öğrencilerin eğitim ortamına yönelik algılarını ölçmek amacıyla kullanılabileceği söylenebilir.

 

Anahtar Kelimeler

ölçek uyarlama, eğitim ortamı, değerlendirme, tıp, sağlık