Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Öğrenci Danışmanlığı Çalışmaları

Melis Naçar

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Zeynep Baykan

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci danışmanlığı çalışmaları öteden beri devam etmektedir. Ancak 18.08.2017 tarihinde öğrenci danışmanlığı yönergesi senatodan geçmiş ve bu da çalışmaların daha kurumsal olmasına neden olmuştur.

Öğrencilere yönelik olarak akademik danışmanlar tarafından doldurulup dekanlığa gönderilecek olan tanıma ve takip formları hazırlanmış ve öğretim üyeleri bu konuda bilgilendirilmişlerdir.

Danışmanlık yönergesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve ekonomik sorunlarrnın, eğitim-öğretim ve sağlık ile ilgili sıkıntılarının çözümünde yardımcı olmak, öğrencilerin arkadaşları, öğretim üyeleri ve personel ile aralarındaki dayanışma ve iş birliğini geliştirmek, öğrencilerin akademik ve sosyal yaşammı kolaylaştırmak için kurulan Akademik Öğrenci Danışmanhk Kurulunun usul ve esaslarını düzenlemek amacı ile oluşturulmuştur.

Akademik Öğrenci Danışmanlık Kurulu; Dekan tarafından görevlendirilecek bir Dekan Yardımcısı kurulun tabi üyesi olarak kurula başkanlık eder. Kurul; Başkoordinatör ile Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Psikiyatri Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'ndan belirlenecek birer öğretim üyesinden ve üniversitede görev yapan bir psikologdan oluşur. Üyeler Dekan tarafindan üç yıl süre ile görevlendirilir. Gereği halinde görüşü alınmak üzere Tıp Fakültesi öğenci temsilcisi Akademik Öğrenci Danışmanlık Kuruluna davet edilir.

Kurul her eğitim öğretim yarıyılında en az bir kez olağan olarak, ayrıca Kurul Başkanı'nın gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak toplanır.

Akademik Ögrenci Danışmanlık Kurulunun görev ve sorumlulukları; yeni kayıt yaptıran, akademik danışmanı görevden ayrılan ya da danışmanının değiştirilmesi gereken her öğrenci için bir darıışman öğretim üyesinin belirlenmesi ve taraflara duyurulmasını sağlamak; eğitim-öğretim yılı siiresince akademik danışmanlık sistemi ile ilgili öğrenci ve öğretim üyesinin geri bildirimlerini almak, "Ögrenci Tanıma ve Takip Formu"na dayanılarak hazırlanmış raporları inceleyerek, sorun tespit edilen durumları Dekanlığa iletmek olarak belirlenmiştir.

Fakülteye yeni kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili eğitim-öğretim yılının ilk 30 günü içinde ya da akademik danışmanının değiştirilmesi gereken durumlarda, Akademik Ögrenci Danışmanlık Kurulunun kararı ile bir akademik danışmarı öğetim üyesi atanlr. Bu durum, Dekanhk tarafindan öğrenciye ve akademik danışmana yazılı olarak bildirilir ve Tıp Fakültesi internet sitesinde ilan edilir. Öğrencilerin akademik danışmanlaıa eşit orarıda dağıtılması esastır. Öğrenci işleri bürosu tarafından öğretim üyesine, danışmanı olduğu öğrencinin/öğrencilerin isim ve iletişim bilgileri; öğrenciye ise, danışmanr olan öğretim üyesinin isim ve iletişim bilgileri verilir. Öğretim üyeleri öğrencileıe birinci sınrftan mezun olana kadar danışmanlık yapar.

Akademik danışmanrn görev ve sorumlulukları; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmelik ve Yönergelerde belirtilen hususlarda öğrenciyi aydınlatmak, daıışmanı olduğu öğrencilerin akademik başarılarını izleyerek, gerekli durumda ek destek sağlamak için ilgili kurullar ile bağlantı kurmak, tıp eğitimi ile ilgili olarak gereksinim duyduğu konularda öğrenciye yol göstermek, kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmak, öğrenciyi fakülte sonrası yaşama hazırlamak, danışmanı olduğu öğrencilerin sorunları hakkında bilgi edinmek ve gerektiğinde destek verebilecek birimlere yönlendirmek, danışmanı olduğu öğrenci ile her yarıyılda en az bir kez görüşme yapmak, öğrenci ile ilk görüşmede "öğrenci tanıma formunu", daha sonraki görüşmelerde "ögrenci takip formunu'' doldurmak.ve sekreterya aracılığıyla, ocak ve haziran ayının ilk haftasında bir üst vazı ile Akademik Oğrenci Danışmanlık Kuruluna iletmektir.

Anahtar Kelimeler

Tıp eğitimi, danışmanlık, öğrenci