Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonunun Çalışmaları: Kadın Doğum Örneği

Melis Naçar

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Zeynep Baykan

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Meda Kondolot

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Hakan Poyrazoğlu

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş

Program değerlendirme kapsamında 2002 yılından itibaren kurul ve staj anketleri, 2010 yılından itibaren sınav ve soru analizleri düzenli olarak yapılmaktadır. Program değerlendirme ve geliştirme aşamalarında bu anket ve analizlerin raporları da dikkate alınmaktadır. Akreditasyon alındıktan sonra ilgili komisyonlar çalışmaya devam etmiş, kurumsal olması için program değerlendirme komisyonu için yönerge hazırlanmış, 24.10.2014 tarihinde de senatodan geçmiştir.

Amaç

Program Değerlendirme Komisyonunun amacı mezuniyet öncesi eğitim programlarının değerlendirilmesi, bu amaçla gerekli verilerin toparlanması, evrensel program değerlendirme modellerinin kullanılması ve tıp fakültesi eğitim programının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

Yöntem

Program değerlendirme komisyonunun Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına ziyaretinde öncelikle diğerlerinde olduğu gibi son üç yılın staj raporları, sınav ve soru analizleri ayrıntılı olarak grafiklerle sunulmuştur. Klinik bölümlere özel hazırlanan program değerlendirme sorularına bağlı kalınarak bölümdeki çoğu öğretim üyesinin katılımıyla ayrıntılı bir görüşme yapılmıştır.

Klinik bölümlerle görüşülürken sorulan sorular amaç ve hedefler, eğitim programı, intern doktorların çalışmaları, ölçme değerlendirme, eleştirel düşünmeye yöneltecek uygulamalar, derslerde kanıta dayalı uygulamalara yer verilmesi, program süresi, eğitim ortamlarında altyapı, kullanılan eğitim stratejileri, geri bildirimlerin nasıl değerlendirildiği, klinik ders ve intern karnelerinin kullanımı, asistanların mezuniyet öncesi eğitime katkıları ana başlıklarından oluşmaktadır.

Bulgular ve Sonuç

Görüşme sonucunda, anabilim dalının eğitim programının amaç ve hedeflerinin tanımlı olduğu, eğitim programında teorik dersler ÇEP 2014’e göre güncellendiği, dönem altı öğrencilerine verilen yazılı bir eğitim programının olmadığı, Dekanlık tarafından alınanlar dışında öğrencilerden sözel olarak da geri bildirim alındığı, öğrenci geri bildirimleri akademik kurulda görüşülüp tartışıldığı, staj sırasında eğitim programında serbest çalışma saatlerinin yazılı olarak belirtildiği, bu saatlerde öğrencilerin çoğunlukla kliniğe gelmedikleri, ölçme ve değerlendirmenin, çoktan seçmeli test sorularından oluşan teorik ile öğretim üyelerinin sözlü sınavı şeklinde yaptığı, soruların hedeflerle ilişkilendirilmediği, Dönem IV öğrenci karnelerinin kullanıldığı, uygulamalarda yasal problemlerle karşılaşılabileceği, uzmanlık öğrencilerinin mezuniyet öncesi eğitime katkıları ile ilgili yazılı bir görev tanımlarının olmadığı tespitleri yapılmıştır.

Bu tespitler sonucunda program değerlendirme kurulunun önerileri, Dönem IV ve VI eğitim programının amaç ve hedefleri ders programının başına eklenmeli, hedefler yetkinlik yeterlik dilinde düzenlenmeli, programda serbest çalışma saatlerinin amacı öğrencilere anlatılmalı, dönem IV ve VI öğrenci karneleri gerekli ise güncellenmeli ve etkin şekilde kullanılmalı, dönem IV ve VI da öğrencileri eleştirel düşünmeye yöneltecek seminer veya makale sunma gibi uygulamalar yaptırılmalı, var olan etkinliklere katılımları sağlanmalı, uzmanlık öğrencilerinin mezuniyet öncesi eğitime katkıları için yazılı görev tanımları olmalı, öğrenci geri bildirimleri veya öğretim üyesi kararları sonucu eğitimle ilgili alınan kararlar akademik kurul defterlerine detaylı olarak yazılmalı, öğrenci geri bildirimleri sonucu yapılan değişiklikler öğrencilere duyurulmalı, objektif yapılandırılmış pratik ve/veya klinik sınav yapılabileceği, medikolegal konuların panel ders şeklinde adli tıp ile birlikte planlanabileceği şeklindedir.

Anahtar Kelimeler

Tıp eğitimi, program değerlendirme, klinik