Esogü Tıp ve Mühendislik Fak. 2. Sınıf Öğrencilerinin Besin Destekleri ve Bitkisel Ürün Kullanımı Konusundaki Tutumlarının Araştırılması

Kevser Erol

[email protected], ESOGÜ

Yakup Yavaş

[email protected], ESOGÜ

Ali Han Sezgin

[email protected], ESOGÜ

Selen Bilget

[email protected], ESOGÜ

Hazal Aras

[email protected], ESOGÜ

Uğur Demir

[email protected], ESOGÜ

Büşra Varol

[email protected], ESOGÜ

Burcu Demir

[email protected], ESOGÜ

Emre Alp Fitoz

[email protected], ESOGÜ

Meltem Yeter

[email protected], ESOGÜ

Esma Taşkın

[email protected], ESOGÜ

Ahmet Musmul

[email protected], ESOGÜ

GİRİŞ ve AMAÇ:

Daha sağlıklı olmak adına besin destek ürünlerinin kullanımı gün geçtikçe  artmaktadır. Bunlar arasında  vitamin ve minerallerin yüksek dozlara karşılık gelen miktarlarının tablet, kapsül, şurup şeklinde kullanılabilir formları olarak da bulunmaktadır. Genel olarak; vitaminler, mineraller, aminoasitler, esansiyel yağ asitleri, posa, çeşitli bitkiler ve bunların ekstrelerini de kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Bunlar doğal kaynaklı ürünler olduğundan “doğaldır=zararsızdır” anlayışıyla aşırı miktarda tüketimleriyle ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle Tıp ve Mühendislik 2. Sınıf öğrencileri arasında bitki/bitkisel ürün kullanımları hakkında farkındalığı, bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla  bu araştırma planlanmıştır.

 

 

GEREÇ ve YÖNTEM

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarafından geliştirilen anket formu üzerinde değişiklikler yapılarak Tıp Fakültesi ve Mühendislik  Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerine yüzer anket formu dağıtılarak gönüllülük kurallarına göre doldurulan anket formları değerlendirilmiştir. Sürekli nicel değişkenler; ortalama ve standart sapma olarak,  verilmiştir.  Kategorik yapıdaki değişkenler n ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Bu değişkenlere Chi-sqare testleri uygulanmıştır. Oluşturulan ki kare tablolarındaki ikili oranların karşılaştırılmasında Two Proportions Z Testi kullanılmıştır. P<0.05 olasılık değerleri önemli olarak kabul edilmiştir. Tüm veri analizleri IBM SPSS Statistics 21 paket programları ile yapılmıştır.

 

 

BULGULAR

Çalışmaya katılan 197 kişi 18-28 yaş aralığında olup ort.20.22±1.12dir. Tıp öğrencilerinin %55.9 Kız, %44.1 Erkek; Mühendislik Fakültesi’nin %33.7 erkek, %66.3 kızdır. Aylık gelir durumu iyi olanlar evde %61.1,kalmaktadır.  Besin destek ürünleri kullanımının ve olası yan etkileri konusunda cinsiyet, ebeveyn eğitim düzeyi, aylık gelir durumu ve cinsiyet açısından farklılık göstermediği izlenmiştir. Tıp öğrencileri arasında bitkisel ürünlerin yan etkileri olabileceğini ve bitkisel ürün kullanımı hakkında hekimin bilgilendirilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı Mühendislik öğrencilerine göre daha yüksektir. Besin desteklerinin ilaç tedavisi yerine geçebileceğini ve güvenli olduğunu düşünenlerin ve alternatif tedavi yöntemi kullananların oranı Mühendislik öğrencileri arasında daha yüksektir. Tıp öğrencilerinde daha yüksek oranda olmak üzere  en çok tercih edilen alternatif  tedavi yöntemleri arasında bitkisel ürünler daha sonra da masaj gelmektedir.

SONUÇ

Tıp öğrencileri arasında besin desteklerinin  kullanımı ve güvenliği konusunda Mühendislik öğrencilerine göre daha akılcı bir yaklaşım bulunduğu izlenimi bulunmaktadır.

 

  • Çalışma 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde ESOGÜ Tıp Fak. 2. Sınıf öğrencileri tarafından  proje olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler

besin destekleri, bitkisel ürün, öğrenci