Farmakoloji Eğitiminde Olguya Dayalı Öğrenme (CBL) ile Klasik Ders Anlatımının Karşılaştırılması ve Öğrenme Stilleriyle İlişkisi

Fatih Özdener

[email protected], Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD

Abdullah Canberk Özbaykuş

[email protected], Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Melike Yavuz

[email protected], Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AbD

Demet Koç

[email protected], Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AbD

Giriş

Farmakoloji, temel ve klinik bilimleri birbirine bağlayan ve klinik vakaların tedavileriyle ilgilenen bir disiplindir ve vaka bazlı öğrenme (CBL) için oldukça uygundur. Bu potansiyele rağmen, CBL tıp müfredatlarında Farmakoloji öğretiminde az kullanılmaktadır. Bu çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesindeki tıp öğrencilerine Klinik Farmakoloji öğretmek için CBL'yi bir yöntem olarak kullanmak ve belirli bir öğrenme stili için daha uygun olup olmadığını tespit etmek için yapıldı.

Metod

CBL oturumları 3. sınıf tıp müfredatının bir parçası olarak verildi. Altmış yedi katılımcı öğrenciye CBL oturumlarını derecelendirmek ve klasik ders formatı ile karşılaştırmak için 15 sorudan oluşan bir anket verildi. Daha sonra, öğrencilere öğrenme stillerini belirlemek için geçerli bir anket (VARK) uygulandı. CBL oturum anketi sonuçları, öğrenme stili ile belirli bir öğrencinin görüşleri arasındaki olası ilişkileri tespit etmek öğrenme stili anketiyle karşılaştırıldı.

Bulgular

Beş puanlık bir Likert ölçeğinde, frekans dağılımı, cevapların büyük çoğunluğunun CBL hakkında olumlu önermeler için '' katılıyorum '' ve '' kesinlikle katılıyorum '' puanları arasında pozitif olduğunu göstermiştir. Öğrenciler, bu öğretim yönteminin eleştirel düşünmeyi teşvik ettiği, klinik vakalara aşina olmasına yardımcı olduğu ve diğer disiplinler tarafından da kullanılabileceği konusunda kuvvetle hemfikirdirler. Ayrıca, multimodal ve baskın unimodal öğrenme stilleri olan öğrencilerin cevapları arasında, tüm öğrenme türlerinin CBL oturumlarından eşit şekilde faydalandığını gösterecek şekilde hiçbir fark yoktu.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmamız CBL tarzı Farmakoloji öğretimine, daha önce temel bilgileri edinmiş olan 3. sınıf tıp öğrencileri tarafından büyük önem verildiğini ve bu öğrenim metodunun olumlu karşılandığını göstermiştir. CBL'nin faydalı etkileri belirli bir öğrenme stiliyle sınırlı değildir ve bu nedenle tüm öğrencilere uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler

Vaka bazlı öğrenme, farmakoloji, öğrenme stilleri, tıp fakültesi eğitimi