Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Dönem Öğrencilerinde Depresyon ve Umutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ali Özgürcan Öcalan

[email protected], Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çetin Batuhan Öçbe

[email protected], Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hüseyin Ömer Semiz

[email protected], Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özlem Coşkun

[email protected], Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Işıl İrem Budakoğlu

[email protected], Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

AMAÇ

Çalışmada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk üç dönemde okuyan öğrencilerde depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışma anket formlarının ilk üç dönemde okuyan 1440 öğrenciye dağıtılıp toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki ankette demografik bilgiler; Beck Depresyon(BDÖ) ve Beck Umutsuzluk Ölçeği(BUÖ) yer almaktadır.  

BULGULAR

Öğrencilerin 1015(%70)’i anketi cevapladı. Anketi cevaplayan öğrenciler arasında dönemlere göre bir fark saptanmadı. Anketi cevaplayan kadınların (n:542) BDÖP:13.3±0.4 ve BUÖP:2.2±0.1, erkeklerin (n:470) BDÖP: 13.2±0.4 ve BUÖP : 2.3±0.1 ve intersekslerin(n:3) ise BDÖP: 28.3±5.5 ve BUÖP: 4.1±2.4 olduğu görüldü. (p=0.012). Cinsiyetini interseks olarak belirtenleri puanı anlamlı derecede yüksekti. Kronik hastalığı olanların(172) hem BDÖP (15.5±0.8) hem de BUÖP’ı (4.9±0.2) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Sigara içme durumlarına göre “içmiyorum(n:914)” BDÖP: 13.0±0.3 ve BUÖP: 4.5±0.1, “içiyorum(n:99)” BDÖP: 16.1±1.1 ve BUÖP: 5.2±0.2 “içiyordum bıraktım(n:2)” BDÖP: 19.0±0.0 ve BUÖP: 6.5±1.5 olarak saptanmıştır. Sigarayı bırakan, her gün gazlı içecek(n:63) ve enerji içecekleri(n:5) tüketen öğrencilerin diğer gruplara göre BDÖ puanları;  sigarayı bırakan ve her gün gazlı içecek tüketen öğrencilerin diğer gruplara göre BUÖ puanları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0.05) . “Eğitim sırasında en fazla mutlu eden faktör nedir?” sorusunaSosyal İlişkiler(n:352)” cevabı veren öğrencilerin BDÖP (11.5±0.4) ve BUÖP’ı (4.2±0.1) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. “Eğitim sırasında en fazla mutsuz eden faktör nedir?” sorusuna Sosyal İlişkiler(n:82)” cevabı veren öğrencilerin BDÖP (16.9±1.2) ve BUÖP’ı (5.2±0.3) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Fakülte eğitimi sırasında destek ihtiyacı hissetmeyen/olmayan grubun(n:285) BUÖP’ı (4.3±0.2) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p<0.05).  Fakülte eğitimi sırasında danışmanlık alan öğrencilerin hem BDÖP(16.6±0.7)hem de BUÖP’ı (5.0±0.2) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p<0.001).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre BDÖ puan ortalamaları, kronik hastalığa sahip olanların BDÖP ve BUÖP’ı ve Sigarayı bırakan, her gün gazlı içecek ve enerji içecekleri tüketen öğrencilerin diğer gruplara göre BDÖ puanları;  sigarayı bırakan ve her gün gazlı içecek tüketen öğrencilerin diğer gruplara göre BUÖ puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı

Anahtar Kelimeler

Tıp Fakültesi Öğrencileri, Depresyon, Umutsuzluk