İntern Doktorların Ders Çalışma Yöntemleri ve Danışmanlık Hakkındaki Görüşleri

Yusuf Baral

[email protected], Gazi Üniversitesi

Özlem Coşkun

[email protected], Gazi Üniversitesi

Işıl İrem Budakoğlu

[email protected], Gazi Üniversitesi

GİRİŞ VE AMAÇ

Tıp eğitiminin son yılı olan internlük dönemi öğrencilerin daha çok uygulamayla geçirdiği bir dönem olmasına rağmen mesleğe hazırlık, TUS, vb kaygılarla yoğun olarak ders çalıştıkları bir dönemdir de aynı zamanda.  Bu çalışma intern doktorların ders çalışma ve danışmanlık hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada intern doktorların ders çalışmak için kullandıkları kaynaklar, merak ettikleri konuları araştırmak için kullanmış oldukları yöntemler ve harcadıkları süre ile danışmanlarından beklentilerini saptamak hedeflenmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışmanın veri fomu Google Form’da oluşturulup link, Whatsapp ve e-posta aracılığıyla intern doktorlara 27.02.2019-05.03.2019 tarihleri arasında paylaşıldı. Anket intern doktorların  % 59.4 (166)‘i tarafından dolduruldu.

BULGULAR

Çalışmaya katılan intern doktorların : %57.8 i kadın , % 42.2 si erkektir. Ders çalışırken sıklıkla kullanılan kaynakların %57.2’si TUS kitapları, %17.5’İ öğrenci notları ve %9 ‘u textbooklardır. Karşılaşılan bir hastadaki ayırıcı tanıda zorlanıldığında ilk tercih edilen kaynak %18.2 ile çömer asistanı %17.6 ile staj arkadaşı ve %16.4 ile de TUS kitapları izlemiştir. Hastaya yapılacak olan bir girişimde pratik bilgiye nerden ulaşırsınız sorumuzda birden çok seçenek işaretlenebildi ve %59.6 Youtube %58.4 ‘ü arkadaşlarına ve çömez asistanlarına sorarken %3 oranında da hocama sorarım yanıtını verdi. Haftalık ortalama ders çalışma sürelerinin araştırıldığı soruda %29.5 10-20 saat,%22.3 5-10 saat , % 18.7 ise 1-5 saat çalışırım denildi. Son eğitim yılındaki öncelik sorusuna %38.8 TUS’tan yüksek almak %26.1 iyi bir pratisyen hekim olmak %18.8 staj uygulamaları olmak üzere yanıt alındı. İntern doktorların %39.2’si pratisyen hekimlik için kendinizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna hayır cevabını verdi. İnternlik süresince danışman hocanız kim olsun sorusuna %63.6 oranında öğretim üyesi ve görevlisi, %26.1 asistan hekim tercih ettikleri görüldü. Danışman hocanızdan beklentilerin sorulduğu soruda ise verilen beklentiler dersler ve hayat hakkında yol göstermesi, beraber hasta takibi ve bir meslektaşı olarak saygı göstermesi şeklinde ifade edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmamızda intern hekimlerin ders çalışmada kaynak kullanımında textbook veya Pubmed Medspace gibi kaynaklar yerine TUS kitapları tercih ettikleri, mezun olduklarında öncelikli hedefinde TUS’u kazanmak olduğu, kendilerini mezuniyet sonrasına yeterince hazır hissetmedikleri ve danışman hocalarla daha fazla vakit geçirmek istedikleri sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler

Tıp eğitimi, intern doktor, kaynak kitap, danışman hoca