İntörn Hekimlerin Gözünden Kadın Hastalıkları ve Doğum

Seda Akgün Kavurmacı

[email protected], İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Ayşegül Gülbahar

[email protected], İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Giriş

            Pratisyen hekimler, aile hakimleri ve acil servis hekimleri başta olmak üzere tüm branştan hekimleri ilgilendiren; gebe takibi ve immunizasyonu, kontrasepsiyon danışmanlığı ve uygulamaları, toplum tabanlı kanser taramaları, ek hastalığı olan gebede ilaç seçimi ve acil vajinal doğuma müdahele gibi konular temel tıp eğitimi kapsamında Kadın hastalıkları ve doğum(KHD) kliniğinin yeterlilik kazandırılması gereken önemli ve temel konularıdır.

Amaç

            Çalışmamızda, İntörn hekimlerin KHD eğitiminden beklentilerini ve aldıkları eğitime bakış açılarını değerlendirmeyi;  KHD uzmanlığı hakkında fikirlerini almayı amaçladık.

Yöntem

            İzmir’de KHD stajını tamamlamış 107 intörn hekime Google docs digital veri toplama tekniğiyle ulaşılarak 7 soruluk anketi cevaplamaları istendi alınan yanıtlar değerlendirildi.

Bulgular

            İntörn hekimlere KHD stajında hangi uygulamaların yaptırılması ve yeterlilik kazandırılması gerektiği soruldu. % 87,8 oranla katılımcılardan 94’ü tüm hekimleri ilgilendiren gebelikte kullanılabilen ve kontrendike olan ilaçları öğrenmek seçeneğini işaretlemiştir. Dikkat çekense 72(%67,9) intörn hekimin bu konuda kendini yetersiz ya da geliştirmek zorunda hissetmesidir.

            İntörn hekimlerin 84’ü(%78,5) vajinal doğumun yaptırılması ve yeterlilik kazandırılması gereken bir uygulama olduğunu kanaatindedir. Tıp eğitimleri süresince maket üzerinde vajinal doğum eğitimi alıp almadıkları sorgulandığında %54,2’si(n=58) bu eğitimi almadıklarını ifade etmişlerdir. Bu eğitimi alan intörnler, almayanlara göre  kendilerini vajinal doğum yaptırmada anlamlı olarak daha yeterli gördükleri saptanmıştır (p=0,24468).

            Tıpta uzmanlık sınavında (TUS) KHD’yi tercih etmeyi düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda %82,2 hayır cevabı verirken %9,3’ü kararsız olduğunu belirtmiştir. Hekimlerin 96’sı(%89,7) malpraktis davaları ile daha sık karşılaşılması nedeniyle KHD uzmanlığının tercih edilmediğini ifade ettiler.

Sonuç

                Tıp eğitiminde, maket uygulamaları, simüle hasta görüşmeleri ve hasta başı uygulamaları vazgeçilmezdir ve oldukça da başarılıdır.

Anahtar Kelimeler

Kadın Hastalıkları ve Doğum, İntörn hekimler, Eğitim değerlendirmesi