Kardiyoloji Uzmanlık Yeterlik Bilgi Sınavlarının Son 14 Yılı: Doçentlik Yönetmeliğindeki Değişikliğin Etkisi?

Aylin Yıldırır

[email protected], Başkent Üniversitesi

Armağan Altun

[email protected], Başkent Üniversitesi

Dilek Ural

[email protected], Koç Üniversitesi

Murat Özdemir

[email protected], Gazi Üniversitesi

Özgür Aslan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Haldun Müderrisoğlu

[email protected], Başkent Üniversitesi

Giriş: Türk Kardiyoloji Yeterlik Belgesi sahibi olmak için girilen kardiyoloji Uzmanlık sınavı yazılı (bilgi) ve sözlü (beceri) olmak üzere 2 aşamada yapılmaktadır. Bilgi sınavı uzmanlık Çekirdek Müfredatının konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş, çoğunluğu probleme dayalı 100 soruluk çoktan seçmeli bir sınav olup sınavda 70 ve üstü puan alanlar sözlü sınavına girebilmektedir. Bilgi sınavına başvurabilmek için uzmanlık eğitimini bitirmiş olmak veya son sene asistanı olmak şartı aranmaktadır. Bilgi sınavı adayları doçentliğe hazırlayan, kardiyoloji müfredatının tüm konularını belli bir klinik deneyim üzerine tekrar edip derinleşmelerini sağlayan önemli bir sınavdır. 15 Nisan 2018 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Yönetmeliği daha önce eser inceleme ve sözlü sınav şeklinde yapılan doçentlik sınavlarını sadece eser inceleme aşamasına indirgemiş olup bilginin değerlendirildiği sözlü sınavı kaldırmıştır.  

Amaç: Bu çalışmada yeni doçentlik sınav yönetmeliğinin hazırlanma aşamaları ve yürürlüğe girmesi süreçlerinin kardiyoloji bilgi sınavlarına başvuru sıklığına ve sınavlardaki başarı durumuna etkisinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Çalışmada Türk Kardiyoloji Yeterlik bilgi sınavlarına 2005-2018 yılları arası yapılan başvurulara ilişkin sınav kayıtlarına ulaşılmıştır. Yıl bazında başvuru sayıları ve başarı yüzdeleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: 2005-2018 yılları arasında Türk Kardiyoloji bilgi sınavlarına toplam 819 aday başvurmuş, bu adaylarda 472’sı girdiği sınavda başarılı olarak beceri sınavına katılma hakkını elde etmiştir (%57.6). Başvuru sayısının ve başarı durumunun yıllar içindeki değişimi şu şekildedir: 2005 yılı; başvuran 21, başarılı 15 (%71 başarı oranı), 2006 yılı; başvuran 15, başarılı 12 (%80 başarı oranı), 2007 yılı;  başvuran 21, başarılı 18 (%86 başarı oranı), 2008 yılı; başvuran 15, başarılı 13 (%87 başarı oranı), 2009 yılı başvuran 42, başarılı 27 (%64 başarı oranı), 2010 yılı başvuran 29, başarılı 20 (%69 başarı oranı), 2011 yılı; başvuran 44, başarılı 25 (%57 başarı oranı), 2012 yılı başvuran 71, başarılı 39 (%55 başarı oranı), 2013 yılı; başvuran 111, başarılı 79 (%71 başarı oranı), 2014 yılı; başvuran 95, başarılı 35 (%37 başarı oranı), 2015 yılı; başvuran 131, başarılı 78 (%60 başarı oranı), 2016 yılı; başvuran 122, başarılı 64 (%52 başarı oranı), 2017 yılı başvuran 63, başarılı 38 (%60 başarı oranı), 2018 yılı başvuran 39, başarılı 9 (%23 başarı oranı). Görüldüğü üzere en yoğun başvurunun olduğu yıllar 2013-2016 arası olup, 2017 yılı ile birlikte başvuru sayısının belirgin olarak azaldığı dikkati çekmektedir. Başarı oranları değerlendirildiğinde ise en düşük başarı oranı %23 ile 2018 yılına aittir.   

Sonuç: Son 14 yıla ait Kardiyoloji yeterlik bilgi sınavı verileri incelendiğinde yeni Doçentlik sınav yönetmeliği ile sözlü sınav aşamasının yürürlülükten kaldırılmasının gündeme gelmesiyle kardiyoloji yeterlik sınavlarına başvuru sayısında azalma ve başarı oranında düşüş gözlemlenmiştir. Doçentlik adaylarının bilgilerini derinlemesine gözden geçirip akademik hayata daha sağlam temeller ile hazırlanmalarına imkan sağlayan bu sınava olan talebin doçentlik sınav sistemindeki değişiklik ile birlikte azalması üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

Anahtar Kelimeler

Yeterlik sınavı, doçentlik sınavı