Klinik Dönemde Tıp Öğrencilerinin Mesleklerarası Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyleri Nedir?

Rahman Yavuz

[email protected], Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Maide Öykü Sönmez

[email protected], Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş

Edinburg Bildirgesinde (1988) sağlıkla ilişkili farklı mesleklerle birlikte öğrenme, araştırma ve sağlık bakımı sunma imkanlarının arttırılması istenmiştir. Nitelikli sağlık bakım sunumunda  farklı mesleklerin işbirliği içerisinde birlikte çalışmaları, hasta güvenliğinin sağlanmasında önemli bir konumdadır. Mesleklerarası eğitim ile mesleklerarası işbirliğinin erken yıllardan itibaren sağlık profesyonellerine kazandırılması, eğitim programlarının bu bağlamda zenginleştirilmesi önerilmektedir. Bu araştırmada klinik eğitim döneminde tıp fakültesi öğrencilerinin mesleklerarası öğrenmeye hazır bulunuşluklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem

Bu araştırmada niceliksel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya 8(%42,9)  beşinci sınıf, 22 (%57,1) dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere klinik dönemde eğitim gören  toplam 30 öğrenci dahil edilmiştir, veri toplama süreci devam etmektedir. Araştırmada veri toplama aracı demografik bilgilerin elde edileceği form ve Onan ve arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanmış Mesleklerarası Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği (MÖHÖ) kullanılmıştır. Ölçek ondokuz ifadeden oluşmakta ve her bir ifade 1-kesinlikle katılmıyorum ve 5-kesinlikle katılıyorum olacak şekilde puanlanmaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlamasında ilk dokuz ifade birinci alt boyut “ekip çalışması ve işbirliği”ni, onuncu-onaltıncı ifadeler ikinci altboyut “mesleki kimlik”i ve son üç ifadede üçüncü alt boyut “rol ve sorumluluklar”ı oluşturmaktadır. MÖHÖ puan aralığı 19-95, ekip çalışması ve işbirliği, mesleki kimlik, rol ve sorumluluklar alt boyutlarının puan aralığı sırasıyla 9-45, 7-35, 3-15’tir.

Bulgular

Dördüncü ve beşinci sınıf tıp öğrencilerinin MÖHÖ puan ortalaması sırasıyla 68,13 ve 68,18 olarak hesaplanmıştır. Ekip çalışması ve işbirliği alt boyutundan alınan puan ortalamaları dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için sırasıyla 34,77 ve 36,75, mesleki kimlik alt boyutundan alınan puan ortalamaları dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için sırasıyla 23,09 ve 21,13, rol ve sorumluluklar alt boyutundan  alınan puan ortalamaları dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için sırasıyla 10,32 ve 10,25 olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç

Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzey ölçek toplam puan ortalaması birbirine yakın sonuçlar olarak hesaplanmıştır. Bu durum, mesleklerarası öğrenme kavramıyla ilgili erken yıllarda gerek resmi müfredatta gerekse gizli müfredat kapsamında öğrenmelerini desteklemektedir. Mesleklerarası öğrenme farklı sağlık disiplinlerde bulunan  öğrencilerin birlikteçalışma-ekip olma alışkanlığı kazanmaları; mesleki rol ve sorumluluklarının karşılıklı olarak farklı disiplin bakış açılarıyla paylaşılması gibi pek çok değerin geliştirilmesine olanak sağlaması nedeniyle eğitim programının erken yıllarında planlamaların yapılması sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler

Mesleklerarası öğrenme, mesleklerarası işbirliği, hasta güvenliği, mezuniyet öncesi tıp eğitimi