Klinik Eğitim Döneminde Öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarıyla İlgili Görüş ve Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi

Rahman Yavuz

[email protected], Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Melike Günday

[email protected], Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç

Metafor, hayal gücü ile bir nesne, kavram, olay, olguyu yine başka bir nesne, kavram, olay ve olgu kullanarak benzetmektir. Ölçme ve değerlendirme birbiriyle ilişkili ancak birbirinden farklı kavramlardır. Ölçme, bir niteliğin gözlem sonucu sayı veya sıfatlarla ifade edilmesi iken, değerlendirme ise ölçme sonuçlarının belirli ölçütler çerçevesinde nitelik hakkında bir değer yargısına ulaşma süreci olarak tanımlanabilir. Değerlendirme sonucunda tıp öğrencilerinin eğitimleriyle ilgili kararlar alınmaktadır. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde tıp öğrencisinden beklenen mesleki yeterliliği sağlamak amacıyla gerekli asgari bilgi ve tutumları edinmesi, temel hekimlik uygulamalarıyla ilgili becerileri tam öğrenmesidir. Bu bağlamda, öğrencilerin eğitim-öğretim yaşantıları boyunca bilgi, beceri ve tutumları edinip edinmedikleri hakkında karar ölçme-değerlendirme araçlarıyla birlikte verilmektedir. İyi yapılandırılmış ve uygulanmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları, mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı ve öğrencilerin öğrenme başarısı üzerine önemli katkıları vardır. Mevcut görüşler tıp öğrencilerinin öğrenme motivasyonlarının artmasındaki en güçlü belirleyicinin “Sınav” olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda ölçme ve değerlendirme uygulamaları aynı zamanda öğrenciler için bir stres kaynağı olabilmektedir. Bu bildirinin amacı, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde klinik eğitim sürecinin hemen öncesinde üçüncü sınıf tıp öğrencileri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirme uygulamaları hakkındaki görüşlerinin metafor yoluyla analizini ön sonuçlarını paylaşmak olacaktır.

Yöntem

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma deseni “Olgubilim” olarak belirlenmiştir. Olgubilim araştırma deseninde bir olguyla ilişkili kişilerin algı ve görüşlerinin belirlenerek yorumlanması amaçlanmaktadır. Araştırma verileri “Tıp fakültesinde ölçme-değerlendirme uygulamalarını masal kahramanı, hayvan, bitki, tarihi kişilikten hangisine benzetirsiniz? Sebebini yazınız” açık-uçlu sorusundan oluşan bir anketle, klinik eğitim dönemi öğrencilerinden elde edilecektir. Araştırma sorusuyla ilgili veri toplanma aşaması devam etmektedir. Boş anket formları ve anlam olarak tutarsız olarak bulunan veriler elendikten sonra kalan veriler içerik analizine tabi tutularak olumlu ve olumsuz kategorilere ayrılacak, sonrasında belirli temalara göre metaforlar gruplandırılacaklardır. Araştırmanın geçerliğini sağlamak için veriler ayrıntılı olarak raporlaştırılacak, sonuçlara nasıl ulaşıldığı detaylandırılacaktır. Güvenilirliğin sağlanması için metaforların eşleştirildiği kategorilere uyumu konusunda uzman görüşüne başvurulacak, bu doğrultuda yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Bulgular

Çalışma grubuna katılan dördüncü ve beşinci sınıf tıp öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla ilgili olumlu ve olumsuz metaforlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 

Olumlu metaforlar:

“Açlık oyunlarındaki yarışmacılar. Zorlu aşamalardan geçerek mesleğinde iyi olmaya çalışan

bir çok insan var çünkü.”

“Karınca. Garibim, kendi kendine bir şey yapmaya çalışıyor ama çevresinde ondan büyük o

kadar çok sorun var ki, yaptıkları sadece kendi vicdanını rahatlatmakla kalıyor..”

 “Nasrettin hoca. Tuhaf hareketlerine bile bir cevabı vardır.”

Olumsuz metaforlar:

“Gargamel. Sürekli peşimizde yakamızı bırakmıyor.”

“At. Binmesi kolay gitmesi zor.”

“Koyun. Pratik sınav dönemlerinde kalabalık grubumuz ile bir sınıfta toplanıyoruz ve tek tek sıramızın gelmesini bekliyoruz. kurbanlık koyunlar gibi....”

“Bremen mızıkacıları. Sınıf o kadar kalabalık ki pratik uygulamaları görebilmek için birbirimizin üstüne tünüyoruz”

Sonuç

Klinik eğitim alan tıp öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla ürettikleri metaforların içerik analizi süreci halen devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler

Ölçme ve değerlendirme, klinik eğitim, metafor