Klinik Eğitim Döneminde Ölçme ve Değerlendirme Süreci

Rahman Yavuz

[email protected], Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programında uygulanacak olan eğitim-öğretim ve sınav esasları bir yönerge ile belirlenmiştir. Bu yönerge ile eğitim-öğretim düzeyi ve süresi, yatay ve dikey geçişler, eğitimle ilgili kurullar ve görevleri, öğretim programları ve derslere devam esasları, mazaretler, izinler, blok ve stajların işleyişleri, geribildirimler, sınavlar, sınavların yapılandırılması, sınav analizleri ve değerlendirme bölümlerinde Tıp Doktorluğu Programı hakkında usül ve esaslar açıklanmaktadır. Bu çalışmada OMÜ Tıp Fakültesi klinik eğitim döneminde ölçme ve değerlendirme sürecinin nasıl yapılandırıldığının paylaşılması amaçlanmıştır.  

Yöntem

OMÜ Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programı birbirini tamamlayan dört evre ve toplam altı sınıftan oluşur:

Evre I: (Sınıf I-II) Yaşam ve yaşamın sürdürülmesi

Evre II: (Sınıf II-III) Hastalık oluşum mekanizmaları, tanı ve tedavinin temel prensipleri

Evre III: (Sınıf IV-V) Semptom, hastalık, tanı ve tedavi yönetimi

Evre IV: (Sınıf VI) Birinci basamak hekimlik uygulamaları

Birinci ve ikinci evrelerde Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) bir eğitim modeli olarak sürecin bir parçasıdır. Üçüncü evre (Sınıf 4 ve 5) "Taska Dayalı Öğrenme (TDÖ) Dönemi" ve dördüncü evre "Aile Hekimliği " olarak tanımlanmaktadır. Sınıf I-V programları her sınıf için değişen sayı ve sürede "blok"lardan oluşmaktadır. Task eğitimi, Öğrencilerin bir öğretim üyesi gözetiminde olgu/olgular üzerinden bir semptom veya hastalığı küçük gruplar halinde hasta başında tartışarak hasta yönetim becerilerini kazandıkları eğitim sürecidir.

Bulgular

Sınıf IV-V'te ölçme 

Tablo 1. IV-V. sınıflarda uygulanan ölçme yöntemleri

4-5. sınıflarda uygulanan ölçme yöntemleri

     Çoktan seçmeli sınav (Bilgi sınavı) 

     Hasta yönetim becerisi sınavı (Çoktan çok seçmeli sorular, kısa cevaplı sorular, klinik olguya dayalı çoktan    seçmeli sorular)

     Nesnel yapılandırılmış klinik sınav

    Gelişim sınavı

Sınıf IV-V'te öğrenci değerlendirmesi

Sınıf 4-5'te başarılı olmak için, ilgili sınıfın her bir bloğundan başarılı olma koşulu aranır. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, o sınıfın tüm bloklarının başarı puanı 100 üzerinden 70 veya üstünde olması ve her bir blok sonu sınavında ilgili klinik beceri ve hasta yönetim becerisi sınavlarının her birinden alınabilecek en yüksek puanın en az %50'sini alması koşulunu sağlamış olması gerekir. Blok başarı puanı Tablo x’deki çarpanlarla hesaplanır. Puan hesaplamalarında virgülden sonraki iki basamak işleme katılır. Nihai notlar tam sayıya yuvarlanır (Örneğin: 69,49=69 /Başarısız, 69,50=70 /Başarılı). Bir sınıfın bloklarının tümünde başarı koşulunu yerine getiremeyen öğrenci bir üst sınıf eğitimine başlayamaz. Başarısızlık halinde, sadece başarısız olunan bloklar tekrar edilir.

Tablo 2. Sınıf IV ve V'te blok başarı puanı hesaplaması: 

Bileşen                                                                 Çarpan 

Hasta başı performans notları ortalaması              0,05 

Task sonu değerlendirme notu                               0,10 

Bilgi sınavı                                                              0,40 

Hasta yönetim becerisi sınavı                                0,20 

Klinik beceri sınavı                                                 0,20 

Gelişim sınavları not ortalaması                             0,05 

Toplam                                                                  1.00 

Sonuç 

OMÜ Tıp Fakültesi eğitim programının her aşamasında yetkili kurulların çalışmaları, öğrenci geribildirimleri, sınav kalite göstergeleri bağlamında ölçme ve değerlendirmede sürekli gelişim ve yenilenme süreci yaşamaktadır.

 

 

Anahtar Kelimeler

Tıp Fakültesi, klinik eğitim, ölçme ve değerlendirme,