Klinik Eğitim Döneminde Sınav Analizleri Bize Ne Söylüyor? IV. Sınıf Solunum ve Dolaşım Blok Sınav Analizi Örneği

Rahman Yavuz

[email protected], Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ayhan Dağdemir

[email protected], Ondokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı farklı sınıf ve bloklarda yapılan çoktan seçmeli sınavlarla ilgili sınav analizleri yapılmakta ve analiz sonuçları ilgili blok kurulu başkanına iletilmektedir. Bu bildiride klinik eğitim döneminde dördüncü sınıf Solunum ve Dolaşım Bloğu çoktan seçmeli sınav analiz sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır.

Yöntem

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programında gerek klinik eğitim öncesi gerekse klinik eğitim sonrası yapılan çoktan seçmeli sınav analizlerinde sınav güvenirliği belirlenmekte, madde ve test istatistikleri hesaplanmaktadır. Sınav güvenirliğinin belirlenmesinde KR 20-21 kullanılırken, madde test ve istatistikleriyle ilgili olarak sınav güçlüğü, madde ayırıcılık indeksi, madde güçlüğü, madde kalitesi, ortalama, ortanca, en yüksek ve düşük puanlar hesaplanmaktadır.  

Bulgular

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik eğitim dönemi Türkçe programında IV. Sınıf Solunum ve Dolaşım bloğu 2017-2018 eğitim-öğretim yılına ait çoktan seçmeli  sınav analiz sonuçlarını  tablo olarak özetlenmiştir.

Tablo 1. Solunum ve Dolaşım Bloğu Çoktan Seçmeli Sınav Analiz Sonuçları

Sınav madde ve İstatistik parametreleri             Grup 1              Grup 2      Grup 3

Soru sayısı                                                                60                      60            60

Ortalama                                                             40,82±6,48      41,52±6,70   42,42±7,02

Ortanca                                                                      42                      42             43

En yüksek                                                                  55                      53             54

En düşük                                                                    26                      25             23

Güvenirlik katsayısı KR-20                                      0,77                   0,79          0,82

Çarpıklık                                                                   -0,55                  -0,22         -0,25

Testin güçlüğü                                                          0,74                   0,78          0,79

Zor madde                                                             23 (%38,3)       18 (%30)    12 (%20)

Orta zorlukta madde                                             37 (%61,7)       42 (%70)    48 (%80)

Kolay madde                                                                -                         -                -

Çok iyi kalitede maddeler                                   46 (%77)          35 (%58)      37 (%62)

İyi kalitede maddeler                                             2 (%3)              8 (%14)        6 (%10)

Düzeltilebilir maddeler                                          7 (%12)            6 (%10)         9 (%15)

Testten çıkartılması gereken maddeler                5 (%8)            11 (%18)         8 (%13)

Sonuç

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe programı IV. Sınıf Solunum ve Dolaşım Bloğuna ait çoktan seçmeli sınav analiz sonuçları ilgili blok kurulu ile yapılan bir toplantıda detaylı olarak açıklanmıştır. Yapılan sınavların güvenilir olduğu,  soruların çoğunun orta güçlükte ve ayırt edicilik gücü yüksek kaliteli sorulardan oluştuğu gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler

Klinik eğitim, ölçme ve değerlendirme, sınav analizi