Sdütf Öğrencilerinin Kadın Kavramı ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Umay Coşkun

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hanife Kurnaz

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Can Erbay

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mehmet Sait Özdemir

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Furkan Durkaya

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Selin Uyanık

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ceren Yılmaz

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bilge Vural

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abdullah Yılmazgil

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giray Kolcu

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

SDÜTF Öğrencilerinin Kadın Kavramı İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Giriş: Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Bu gün evrensel insan hakları temelinde kadınlar ile ilgili siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

Amaç: Çalışmamızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi (SDÜTF) öğrencilerinin kadın kavramı ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayırıca bu görüşlerin fakülte kantinindeki kağıt bardaklar üzerine yapıştırılması ve bu şekilde kullanılması ile öğrencilerin kadın kavramı konusunda farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma nitel araştırma deseninde tasarlandı. Çalışma kapsamında fakülte kantinine yerleştirilen bir kutuya öğrencilerin bir gün boyunca "kadın" kavramı ile ilgili görüşlerini yazmaları istendi. Gün sonunda bu görüşler derlendi. Sonrasına bu görüşler bir öğrenci grubu tarafından kodlandı ve temalandırıldı. Veri avalizinde Maxquda-2018 programı ile içerik analizi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya bir gün boyunca fakülte kantininde bulunan öğrencilerden 51'i görüşleri ile katıldı. Bu görüşlere ait yapılan içerk analizinde 4 tema ve 19 kod oluşturuldu. Bu tema ve kodlar; kadın isterse yapabilecekleri (yaşam becerileri, zeka, tek başına başarma, güzelleştirme, üretkenlik, kararlılık, toplumu değiştirebilirlik,aşk,özgürlük), kadının istemezse engel olabilecekleri (hayatı engellemek, toplumu dönüştürme gücü, tek başına yapabilecekleri, yaşam becerileri), cinsiyet eşitliği ( sosyal gelişmişlik düzeyi, bütünsellik, süreklilik, kavramsal arkaplan) ve kadının toplum içerisindeki yeri (tek başına yapabilecekleri, toplumu dönüştürme gücü) olarak belirlendi.

Tartışma: Modern dünyada kadınların yaşam içerisindeki yeri ve algılanma biçimi oldukça önemlidir. Kadının toplumdaki ve ailedeki statüsünün yükselebilmesi için eğitimde, çalışma hayatında ve politikada erkeklerle eşit sorumluluklara ve haklara sahip olması gerekir (1). Bu aynı zamanda demokratikleşme sürecinin bir ön koşuludur. Bu bağlamda  tıp fakültesi öğrencileri için de kadın kavramı önemli ve değerli olmalıdır. Çalışmamızda SDÜTF öğrencilerinin kadın kavramı konusunda olumlu ve medeni görüşleri olduğu ve bu görüşlerin öğrenciler arasında paylaşılmasının farkındalık düzeyini arttırdığı kanaatindeyiz. 

Kaynaklar: 

1-    Sallan, S. (1993). 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ve Kamu Hayatında Türk Kadınının Konumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 36(1.2), 159–168. Retrieved from http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1255/14416.pdf

Anahtar Kelimeler

kadın, öğrenci, nitel araştırma