Simülasyon ve Simüle Hasta ile Eğitim Çalıştayı ve Katılımcıların Geri Bildirimleri

S. Ayhan Çalışkan

[email protected], Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Ö. Sürel Karabilgin Öztürkçü

[email protected], Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Züleyha Alper

[email protected], Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD

M. Okan Aydın

[email protected], Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp AD

Amaç: Bu çalışmada, Simülasyon ve Simüle Hasta (SH) ile Eğitim konusunda gerçekleştirilen çalıştay ile katılımcıların geri bildirimlerinin sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalıştay programı, Ege ve Uludağ Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalları işbirliği ile geliştirilmiştir. Uludağ Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM)’nde gerçekleştirilen çalıştay programında; Simülasyon, USİM’de gerçekleştirilen Simülasyon uygulamaları, SH ve SH ile Eğitim konuları: kuramsal bilgi aktarımı, grup çalışması, gösterim ve grup tartışması yöntemleriyle sunulmuştur. Çalıştaya ilişkin geri bildirimler; Likert tipi ölçek ile (1: Kesinlikle katılmıyorum - 9: Kesinlikle katılıyorum) değerlendirilen yapılandırılmış maddeler ve yarı yapılandırılmış dört açık uçlu sorudan oluşan bir anket formu aracılığı ile isimsiz olarak toplanmıştır. Niceliksel bulgular tanımlayıcı tablo ve grafiklerle, niteliksel veriler  MAXQDA software (version 11) kullanılarak yapılan içerik analizi ile sunulmuştur

Bulgular: Çalıştayda yedi üniversiteden 16 katılımcı yer almıştır. Katılımcıların 12’si (%75,0) kadın, 4’ü (%25,0) erkektir. Katılımcıların 10’u (%62,5) çalıştıkları kurumda Simülasyon-Simüle Hasta Laboratuvarı bulunduğunu bildirmiştir. Kurumlarında Simülasyon-Simüle Hasta ile Eğitim uygulamaları yapıldığını bildiren katılımcı sayısı 3 (%18,8), bu eğitimlerin planlandığını bildiren katılımcı sayısı ise dokuzdur (%56,3). Altı (%37,5) katılımcı Simüle Hasta ile Eğitim konusunda daha önceden eğitim aldığını belirtmiştir. Katılımcıların kursa ilişkin beğenilerinin tüm geri bildirim başlıklarında yüksek ortalama (Ort.min=8,31±1,1 - Ort.maks=9,00±0,0) değer aldığı saptanmıştır.

Niteliksel veri analizinde çalıştayın en verimli - en yararlı (bilgi güncelleme, uygulamalı eğitim, deneyimli SH kullanımı, grup çalışması, eksikliklerin farkına varma, eğiticilerin konu hakimiyeti, bilgi kazanımı, eğitimin organizasyonu, hasta-hekim ilişkisi, geri bildirim, interaktif eğitim yöntemi, eğitim materyali, senaryo hazırlama, simüle hasta eğitimi), en verimsiz - en yararsız (yararsız yanı yok, süre yetersiz, SH-yetersiz geri bildirim, zaman kaybı, sunumun uzun sürmesi) yönleri ve öneriler (kurs süresinin uzatılması, zaman yönetimi) için kodlar oluşturulmuştur.

Sonuçlar: Çalıştay; iki üniversite işbirliği ile geliştirilmiş, farklı üniversitelerden katılımla gerçekleşmiştir. Katılımcıların kurs beğenileri geri bildirimlerine olumlu yansımıştır. Programın elde edilen deneyimler ve geri bildirimler dikkate alınarak geliştirilmesi ve düzenli bir eğitim etkinliği olarak sürdürülmesi planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Simülasyon, Simüle Hasta, Eğitim, Değerlendirme