Tıbbi Mikrobiyoloji Ölçme ve Değerlendirmesine Yönelik Yapılan İki Ayrı Dijital Sınav Deneyimi

Ayşegül Çopurçiçek

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD,Rize

Saliha Ekşi

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD,Rize

Hamiyet Büşra Güllü

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD,Rize

Sema Koçyiğit Kalcan

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD,Rize

Adnan Yılmaz

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD,Rize

Giriş:Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğrenmeyi özendirmekde dahil olmak üzere pek çok nedenden dolayı gereklidir.Değerlendirmeler planlanırken, bir ders yada programın öğrenme çıktıları ve çıktıları karşılayan öğrenme etkinliklerinin, eğitim programı ile uyumluluğunun sağlanması önemlidir.Bir değerlendirmeyi tasarlarken en az yedi özellik olmalıdır; geçerlik, güvenilirlik, kullanışlılık, kabul edilebilirlik, maliyet etkinlik, eğitimsel etki ve geri bildirim olanağı.

Amaç: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi(RSİM) yönetim ve işletim programı Learning Space (LS-CAE,ABD) ile fakültemizde ilk kez  dijital sınav yapılması ve iki ay ara ile yapılan iki dijital sınavın geri bildirimlerine göre sonraki ölçme değerlendirmelere yön vermek amaçlandı.

Yöntem:Komite sistemi ile öğrenim gören ve hepsi ikinci sınıf olan 96 öğrenciye mikrobiyoloji pratik sınavında ders kurulu müfredatına göre bakteriyoloji ve parazitoloji soruları soruldu.Bakteriyoloji soruları‘’eğitim otomasyon sistemi’’olan LS sistemi kullanılarak, mikroskobik görüntüler, petri resimleri, boyama basamakları gibi renkli görüntülerde içeren çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, doğru yanlış, eşleştirmeli gibi değişiksoru tipleri içeren A,B, ve C kitapçıkları ile dijital sınav olarak yapıldı.Aynı gruba mikrobiyoloji laboratuvarında mikroskoplarda parazitoloji soruları soruldu.Bu şekilde sınav 26.Eylül.2018 ve 28.Kasım.2018 tarihlerinde farklı ders kurul sonu sınavında yapıldı. Sınav sonrasında öğrencilerden LS ile dijital sınav hakkında ilk sınavda 22 soruluk, ikinci sınavda 24 soruluk anket ile geri bildirim alındı.

Bulgular: Bakteriyoloji soruların dijital ortamda, parazitoloji sorularının ise laboratuar ortamında yapıldığı sınav sonunda ‘’dijital sınavın daha objektif bir pratik sınavı olduğunu düşünüyorum diyenlerin oranı %58.4 ten %70.6 ya çıkmıştır. Aradaki fark anlamlı bulunmuştur. ‘’Tüm pratik sınavların dijital olmasını tercih ederim’’ diyenlerin oranı her iki sınavda da %42.8 iken, ‘’dijital sınavdaki görseller bu ders kurulunda yapılan uygulamaları hatırlamama katkı sağladı’’ diyenlerin oranı  her iki sınavda da benzer idi. Her iki sınavda da öğrencilerin %77.9’u daha az heyecanlandığını belirtmişlerdir. Sınavın kısa zamanda bitmesini avantaj görenlerin oranı ilk sınavda %65.8 iken ikinci sınavda %69.3 olmuştur. Sınav koşulları aynı olmasına rağmen ‘’ortam sınav için uygundu (aydınlatma, gürültü, ısı vs )’’ diyenlerin oranı ilk sınavda %87.3 iken ikinci sınavda %63.1 olarak daha olumsuz geri bildirimde bulunmuşlardır.Öğrencilerle yüz yüze yapılan görüşmelerde bununla ilgili olarak daha çok laboratuarda parazitoloji sınavında mikroskoptaki preparat görüntülerinin, aydınlatma/ışığın net olmadığını kastettiklerini söylemişlerdir.İki ay önce yapılan ilk sınava göre dijital sınavı benimsediğini söyleyenlerin oranı %46.4 iken kararsızların oranı %36.8 idi.Kararsızlık oranının en yüksek olduğu oran ilk sınavda %34.7 oranı ile ‘’dijital ortamda yapılan sınav daha öğretici idi’’ geri bildirimi iken, ikinci sınavda %37.8 oranı ile ‘’ mikroskop kullanmayı tercih ederim’’ geribildirimi olmuştur.

Sonuç:Teknolojinin gelişimi ile birlikte akreditasyona giden süreçte dijital sınav uygulaması ilk deneme sonuçlarına göre summatif sınav olarak,ölçme değerlendirmede olması gereken yedi özelliği karşılayacak gibi gözükmektedir.Ancak yüksek oranlı kararsızların durumları başta olmak üzere dijital sınava tamamen geçme konusunda daha fazla sınav deneyimlerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler

dijital sınav, ölçme değerlendirme, mikrobiyoloji, learningspace