Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin PDÖ Uygulamasına Yönelik Geribildirimleri

Selçuk Akturan

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Mukadder Sunar

[email protected], Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

Yusuf Kemal Arslan

[email protected], Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Adem Alemdar

[email protected], Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Giriş:Tıp eğitiminde gerek Dünya Sağlık Örgütü’nün gerekse Dünya Tıp Eğitimi Birliği’nin, günün ihtiyaçlarına yönelik belirledikleri temel ilkeler doğrultusunda pek çok ülkede reform çalışmaları başlatılmıştır. Bu doğrultuda tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerin ülkelerinin sağlık sistemleri ve gereksinimlerine yanıt verecek yetkinlikte yetişmeleri, yaşam boyu aktif öğrenmeyi benimsemeleri önem arz etmektedir. Hekimlerin mezuniyet öncesi eğitimin ilk gününden itibaren başlayarak gitgide artan bilgi akışını yönetebilmeleri için merak eden, sorgulayan, araştıran, yaratıcı özellikleri elde ederek yetiştirmenin önemi daha da artmaktadır. Bu amaca hizmet etme düşüncesiyle ilk kez McMaster Üniversitesi’nde tanımlanan Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ), dünyada ve Türkiye’de çeşitli ülkelerde giderek kullanılan bir eğitim metodu olmuştur. PDÖ uygulamalarıyla öğrencilerin kendi öğrenimlerinde sorumluluk almaları, anlama, kavrama, analiz, değerlendirme ve yaratıcılık düzeyinde kullanılan bilgilerin kalıcılığının yanında meslek hayatında nasıl kullanacağını da gözlemlemelerine katkıda bulunmaktadır. PDÖ’de sıralanan bu kazanımların yanında sorgulama, problem çözme, ekip çalışması ve iletişim becerisi, içsel motivasyon ve öğrenimlerini hangi yolla elde edebilecekleri becerisi kazanmaları da hedeflenmektedir.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 1. sınıf ders programında PDÖ oturumu yer almaktadır. 

Amaç:Bu çalışmadaki amacımız fakültemizde ilk kez uygulanan PDÖ’ye yönelik öğrencilerinden alınan geribildirimleri değerlendirmek ve elde edilen geribildirimler doğrultusunda PDÖ uygulamalarını geliştirmektir.

Yöntem: Çalışma retrospektif bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktaydı.  Araştırmaya dahil olma kriteri, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olup eğitimine devam ediyor olmak ve PDÖ oturumlarına katılmış olmaktı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 1. Sınıf müfredatında 4. Ders kurulu içerisinde 14-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında yer alan ‘Tremor’ PDÖ uygulamasının son oturumundan hemen sonra tüm öğrencilere, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından hazırlanan ‘Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Değerlendirme Formu’ uygulanmıştır. Değerlendirme formunda hem nicel hem de nitel verilere ulaşmayı sağlayan maddeler mevcuttu. Hem nicel hem de nitel özellikler taşıyan bu araştırmada, veri toplama aşaması anket formlarının dağıtılıp toplanması esaslı olmuştur. Anket uygulaması Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) odalarında gerçekleştirilmiştir. Veri incelemesi ve analizi gerçekleştirilirken, nitel değerlendirme aşamasında açık uçlu görüşlerle ilgili içerik kullanılmıştır. İçerik analizi uygulanarak gerekli yerlerde kategorileştirilebilecek veriler ve anket sonuçları nicel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Bulgular: Öğrencilerin PDÖ oturumunu değerlendirmesi için eğitimciler tarafından hazırlanan anket formunda ‘grup üyeleri arasında etkili bir iletişim kuruldu’ alt başlığı yapılan değerlendirmede en yüksek puan ortalamasını almıştır. En çok beğenilen alanlar nitel temalar birlikte/grup olarak çalışma imkanının olması ve pekiştirme/paylaşım/tartışma imkanını olmasıydı. Diğer bir olumlu geribildirim ise öğrencilerin PDÖ oturumlarında kendilerini ifade edebilmek için bir fırsat olarak görmeleriydi. Öğrenciler aynı zamanda geliştirilmesi gereken başlıklarda en çok altyapı yetersizliklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler en çok; daha çok PDÖ oturumunun programda yer alması, senaryoların daha iyi yapılandırılması ve oturum sürelerinin yeniden gözden geçirilmesi başlıklarını önermişlerdi. Öğrenciler 5'li Likert tipi ölçekle PDÖ'yü genel olarak 4,12 puan ortalamasıyla değerlendirmişlerdir.

Sonuç: Çalışmada öğrenci geribildirimleri değerlendirildiğinde, PDÖ oturumuyla öğrencilerin; akranlarıyla ve eğiticileriyle etkileşimi artırdığı, ekip olarak çalışmayı deneyimlediği, fikirlerini tartışma/birlikte fikir üretme ortamı  buldukları, gibi kazanımları olduğu gözlemlenmektedir. Bu kazanımlar düşünüldüğünde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde PDÖ oturumlarının daha iyi yapılandırılarak, sayısının artırılmasının öğrencilerin öğrenim süreçlerini olumlu etkileyeceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler

tıp eğitimi, probleme dayalı öğrenme, değerlendirme