Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen “Kanıta Dayalı Tıp” Eğitiminin Fresno Testi ile Değerlendirilmesi

Özlem Serpil Çakmakkaya

[email protected], İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Ayşe Hilal Batı

[email protected], Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kerstin Kolodzie

[email protected], University of California, San Francisco (UCSF)

Amaç

Kanıta Dayalı Tıp (KDT); hekimlerin, hastalarla ilgili tıbbi kararlar verirken klinik deneyimlerinin yanı sıra bilimsel kanıtı da dürüst, açık ve mantıklı şekilde kullanmalarıdır. Hekimlerin kanıta dayalı tıbbı  uygulayabilmeleri için bu alanda eğitim almaları gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası tıp eğitimi organizasyonları tıp fakültesi eğitim programlarında KDT eğitimlerine yer verilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.

Bu çalışmanın amacı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) eğitim programına uygun bir KDT programının geliştirilmesidir. Programın etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Fresno Test’in Türkçeye uyarlanması ve eğitimin tıp fakültesinin hangi aşamasında yer almasının uygun olacağının belirlenmesi hedeflenmiştir.

Yöntem                                                                          

Araştırma ön ve son- test değerlendirmelerin uygulandığı deneysel bir araştırmadır. CTF eğitim programı içerisinde yer alacak bir KDT eğitim programı geliştirilmiş, programın etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Fresno Test Türkçeye uyarlanmıştır.

Bulgular

Programa 76 öğrenci katıldı. Öğrencilerin eğitim öncesinde Fresno Test’ten aldıkları puan 49,9 ±18,2 iken sonrasında 118,9 ±26,3’dü (P<0.0001). Son-test Cronbach α katsayı %78.4 olarak bulundu. Değerlendiriciler arası güvenirliğin değerlendirilmesinde sürekli değişkenler için sınıf içi korelasyon katsayısı ve kategorik değişkenler için kappa katsayıları hesaplandı. Sınıf içi korelasyon katsayıları ön-test için 0.66-0.95, son-test için 0.83-0.97 arasında değişti. Kappa katsayılarıları 0.89-1 arasında değişti.

Öğrencilerin program memnuniyet düzeyi puanları 8,66 ±1,09’du (1-10 skala). Program değerlendirme sürecinin ardından KDT programına üçüncü yılda yer verilmesine karar verildi.

Sonuç

“Kanıta Dayalı Tıp Okulu” isimli özgün eğitim programı öğrencilerin KDT alanındaki bilgi ve beceri düzeylerinin gelişmesinde etkili olmuştur. Program değerlendirme sonuçlarına dayanarak bu eğitimin fakültenin üçüncü yılında yer almasının uygun olacağı düşünülmüştür. Türkçeye uyarlanan Fresno Test’in psikometrik özellikleri testin KDT eğitimini değerlendirmek için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Kanıta Dayalı Tıp, Fresno Test, Tıp Eğitimi