Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Tıp Eğitimi ile İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri

Türkkan Öztürk Kaygusuz

[email protected], Fırat üniversitesi Tıp eğitimi anabilimdalı

Ahmet Erensoy

[email protected], Fırat üniversitesi Tıp eğitimi anabilim dalı

     

ÖZET

Amaç: .  Bu çalışma, Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin tıp eğitimi ile ilgili görüşlerinin, gelecekle ilgili kaygı ve mesleki beklentilerinin ve bunların cinsiyete göre  değişkenliğinin  belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Tıp Fakültesi son sınıfta okuyan 124 (%75) öğrenci alınmıştır. Öğrencilerin demografik ve tıp fakültesi tercih özellikleri, mezuniyet sonrası çalışma hayatına yönelik beklenti (tercih)  özellikleri, uzmanlık eğitimi tercih özellikleri, mesleki yeterlilik ve özgüven özellikleri bölümleri ve her bölümün içeriğine uygun sorulardan oluşan bir anket, yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Verilerin, cinsiyete göre değişimi, Ki-Kare ve Fisher Exact testi ile değerlendirilmiş, sonuçlar frekans dağılımı ve yüzdeler şeklinde sunulmuştur.

Bulgular: Çalışmaya katılan 124 öğrencinin 64’ü (%51,6) kadındı. Kadın öğrencilerin %93,8’inin, erkeklerin %73,3’ünün 6 yıldır fakültede okudukları tespit edilmiştir(p<0.05). Kadınların %85,9’unun, erkeklerin  %85’inin tıp fakültesinde okumanın kendi tercihleri olduğu; Kadınların %48,4’ünün, erkeklerin  %33,3’ünün tıp fakültesini, insanlığa hizmet için tercih ettikleri görüldü. Erkeklerin tıp fakültesini iyi para kazanma ve iş garantisi olması nedeniyle tercih etmesi kadınlara göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).

Öğrencilerin mezuniyet sonrası en çok toplum sağlığı merkezinde (TSM) (%36) ve hastane ortamında (%32) çalışmak istedikleri görülmüştür. Kızların %40,6’sı erkeklerin ise %44,6’sı il merkezinde çalışmayı istemektedir. Kadınların %32,8’i erkeklerin ise %14,3’ü büyük şehir merkezinde çalışmayı istemekteydi, aradaki fark anlamlıydı (p=0,021). Kadınların %70,3’ünün, erkeklerin ise %51,6’sının mesleğini yaparken aynı zamanda TUS’a hazırlanmayı düşündüğü, Kadınların %15,6’sının, erkeklerin ise %26,7’sinin TUS’a hazırlanmaksızın bir süre pratisyen hekim olarak çalışıp, deneyim kazanmayı istediği görülmüştür. Kızların %60,9’unun, erkeklerin ise %53,3’ünün TUS hazırlık dershanesine gittikleri görülmüş aradaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) .

Öğrencilerin uzmanlık eğitimi tercihinde kadınların %46,9’u, erkeklerin ise %53,3’ü mesleki doyum/bilimsel gelişim için uzmanlık eğitimini almak istemektedir ve aradaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Kadınlar daha çok dermatoloji bölümünü (%12,5),  erkekler ise daha çok göz hastalıkları (%8,3) ve kulak burun boğaz hastalıklarını (%8,3) uzmanlık alanı olarak düşünmektedir.

Öğrencilerin cinsiyete göre mesleki yeterlilik ve özgüven özelliklerine bakıldığında; kadınların %85,9’u pratik eğitimin, %78,1’i ise teorik eğitimin; erkeklerin  %70 pratik eğitimin, %66,7’si teorik eğitimin mezuniyet sonrası mesleklerini icra etmede yeterli olmayacağı düşüncesindedir ve aradaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Mezuniyet sonrası mesleğini icra etmek için alınan pratik eğitimin yeterli olduğunu düşünen kadın öğrenciler %14, erkek öğrenciler % 30 olup aradaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,032). Kadınların %32,8’inde, erkeklerin ise %30’unda kardiyo pulmoner canlandırma (KPC), entübasyon ve acil müdahale konularında eğitimlerinin eksik olduğunu düşündükleri saptanmıştır.

Meslek yaşamına ilişkin olarak en çok kaygı yaratan durumlar kızlarda TUS’ u kazanamama kaygısı (%35.9) ve nerede görev yapacağını bilmeme kaygısı istatistiksel olarak anlamlı (p=0,09) (p=0,008), erkeklerde ise daha çok hasta ile baş başa kalma (%26,7)  kaygısı olduğu bulunmuştur. Görev yapılacak yerde tek hekim olmanın kızların %95,3’ünü, erkeklerin ise %76,7’sini tedirgin ettiği görülmüş aradaki fark anlamlı bulunmuştur (P=0,003).

Sonuç: Öğrencilerin çoğunluğu pratik ve teorik eğitimlerinin yeterli olmadığını düşünmekte, mezun olunca hasta ile baş başa kalma ve TUS’u kazanamama kaygısı taşımaktadır. Tıp eğitiminde aralıklı öğrenci bilgi ve beceri eksiklikleri izlenerek  yeni müfredatın oluşturulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Tıp eğitimi, tıp öğrencisi, uzmanlık eğitimi, mesleki yeterlilik, kaygı.