Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Hacettepe Üniversitesi Örneği)

Bengisu Akçay

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Barış Sezer

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı, tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin bilgi okuryazarlık düzeyleri ile çevrimiçi bilgi arama stratejileri gelişmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenerek, aralarındaki olası bir ilişkinin belirlenmesidir.

Araştırmada tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Dönem 1, 2, 3’de öğrenim görmekte olan öğrenciler (N:763) oluşturmuştur. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, "Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri", "Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği" ve “Öğrenci Görüşlerini Belirleme Formu” ile toplanmıştır.

Araştırma sonunda öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeylerinin ortalamanın üzerinde, çevrimiçi bilgi arama stratejileri gelişmişlik düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Tıp fakültesi öğrencilerinin Dönem 1’de, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ve Dönem 2-3 Tıp Fakültesi öğrencilerine göre bilgi okuryazarlık yeterlik algı ve çevrimiçi bilgi arama stratejileri gelişmişlik düzeyleri açısından daha üst düzeyde oldukları belirlenmiştir.

Öğrencilerin kendilerini en çok İnternette arama uygulamalarını içeren kontrol stratejisi bakımından yeterli hissettikleri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin çevrimiçi bilgi aramaya yönelik en zayıf hissettikleri konunun, ortamda kaybolmaya karşı bir strateji geliştirme olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bilgi okuryazarlık yeterlik algı düzeyleri sınıf düzeyi, akademik başarı değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermektedir. Öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejileri gelişmişlik düzeyleri ile sınıf düzeyi ve akademik başarı değişkenleri arasında anlamlı fark gözlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeyleri ile çevrimiçi bilgi arama stratejileri düzeyleri arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Nitel veriler, öğrencilerin çevrimiçi arama yapmaya başlamadan önce anahtar kelimeler belirlediklerini, uygun veri tabanını seçtiklerini, ulaşılan bilgiyi amaçlarıyla uyumunu değerlendirdiklerini, akran desteğine başvurduklarını ve önbilgileriyle karşılaştırdıklarını göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler

Bilgi okuryazarlığı, bilgi arama stratejileri, sağlık profesyoneli adayları.