Toplumsal Destek Projelerinde 12 Yıl: Akdeniz Üniversitesi Deneyimi

Havva Serap Toru

[email protected], AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOPLUMSAL DESTEK PROJELERİ KOORDİNATÖRÜ

Yeşim Şenol

[email protected], AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ A.D.

Gülay Özbilim

[email protected], AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI

      Giriş:

 Toplumların sağlık düzeylerini yükseltecek  ve  bu alanda duyarlı hekimler yetiştirmek tıp eğitiminin temel amacıdır. Toplum içinde eğitimler, toplumsal duyarlılık projeleri bu amaca hizmet eden önemli etkinlikler olarak kabul edilmektedir. Toplumsal destek projeleri hekim eğitiminde dönem I’den itibaren öğrencilerin klinik ve toplumsal uygulamalara adım atmasını, aktif öğrenmeyi, akran eğitimini, işbirliğini içermektedir. Sadece akademik gelişimlerine değil sosyal ve bilişsel becerilerine de katkıda bulunmaktadır. Özellikle nitel geri bildirimlerde vurgulanan konulardan biri de öğretim üyeleri ile yakın olma, zaman geçirmelerinin onlara aidiyet duygusu ve özgüven kazandırdığını ifade etmektedir. Önemli bir katkısı da mesleklerinde bilimsel ve akademik olarak örnek bireyleri rol model alabilme olanakları sunmaktadır.

Amaç:

Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2006-2007 Eğitim öğretim yılında başlayan ve her yıl 25-30 farklı projeden oluşan akran eğitimi, işbirliği, takım çalışması tekniklerinin aktif bir şekilde kullanıldığı Toplumsal destek projeleri’nin eğitim-öğretim programımıza katkılarını sunmayı amaçladık. Tıp fakültemizin 12 yıllık deneyimini 2017-2018 eğitim öğretim yılı geri bildirimleri eşliğinde değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Materyal method:

TDP ilk olarak 2006-2007 eğitim öğretim yılında sosyal sorumluluk projeleri şeklinde dönem içi başarı notuna etki etmeden en az bir danışman öğretim üyesi eşliğinde küçük çalışma grupları halinde planlanmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında yılsonu başarı notuna %2 oranında etki etmeye başlamıştır. TDP’ler her yıl yeni proje başlıklarının eklendiği toplumsal farkındalık oluşturan, toplumsal sorunlara yaklaşımı, topluma yönelik sağlık, sanat, teknoloji ve spor alanlarını içeren sadece Tıp fakültesi öğretim üyeleri değil sosyal bilimler, güzel sanatlar ve mühendislik fakültelerininden öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile birlikte yürütülen projelerdir. Her yıl dönem I öğrencileri ilan eden projelerden tercihlerini yapar ve tercih sırasına göre projelere yerleşirler. Küçük çalışma grupları ile proje tanıtımı, çalışma planlanması ve uygulamalar gerçekleşir. Her yıl gruplar faaliyet raporlarını Nisan ayında dönem başında ilan edilen tarihlerde “Akdeniz Öğrenci Günleri”nde TDP oturumlarında sözlü sunum ya da poster sunumu şeklinde sunarlar.

       Bulgular

Çalışmaya 298 öğrenci katıldı. Öğrenilen bilgiyi karşıdakine anlatma ve aktarabilme becerisine öğrencilerin %72,1’i,   Araştırarak kendi kendine öğrenebilme becerisine %67,51’i , Bilgiye ulaşmak için kütüphane internet gibi bilgi kaynaklarını kullanılmasına %63,8’i,  Öğrenilen bilgiyi entegre edebilme becerisi ne %68,8’i, Meslek hayatına daha iyi hazırlama seçeneğine %75,1’i, Öğrenme motivasyonunu arttırma becerisine %70,2’si, Karar verme becerisini arttırmaya %70,5’i, Kişiler arası ilişkiler ekip çalışmasına yatkınlık sağlama becerisine %78,2’si , Çalışma planı ve veya takvimi yapma becerisine %70,8’i,Sözel sunum yapma becerisine %64,1’i,  Poster hazırlama becerisi kazanma becerisine %63,1’i yeterli yanıtını vermiştir.  Öğrenciler genel olarak TDP’ nin öğrenci için yararlı olduğunu düşünmektedir ( %89,3), Öğrencilerin %88,2’si ise uygulamadan memnun olduğunu belirtmiştir.

      Tartışma:

Tıp Eğitimi sağlık alanı ve eğitim alanındaki yeni beklentileri karşılamak için yeniliklere gitmek ve zamana uyum sağlamak zorundadır. Modern eğitim sisteminde en önemli teknikler aktif öğrenmeyi, grup ve takım çalışmalarını içermektedir. Tıp eğitimi sağlık alanındaki gelişimi yakalamanın yanında toplumla iç içe olan meslek eğitimi olduğu için önemli sosyal becerilerin kazanılmasına da katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Toplumsal duyarlılık, Akran Eğitimi, İşbirliği, aktif eğitim, Toplumsal Farkındalık, sosyal sorumluluk