Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Oturumlarına İlişkin Geribildirimleri

Albena Gayef

[email protected], Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Murat Çaloğlu

[email protected], Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Burcu Tokuç

[email protected], Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Muzaffer Eskiocak

[email protected], Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Giriş: Dünya Tıp Eğitimi Birliğinin 1988 yılı toplantısı sonucunda sunulan Edinburgh Bildirisinde yer alan temel ilkeler doğrultusunda pek çok ülkede tıp eğitiminde reform çalışmaları başlatılmıştır. Eğitim programı ve yöntemlerinin, logaritmik olarak artan bilgi akışına göre yapılandırılmasının gerekliliği nedeniyle, merak eden, sorgulayan, araştıran, yaratıcı özellikleri olan öğrenciler yetiştirmenin önemine dikkat çekilmiştir. Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) bu hedeflere ulaşmak amacıyla bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanmıştır. PDÖ’nün başlıca öğeleri, öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını almaları, öğrenmeyi öğrenmeleri, anlama, kavrama, analiz, sentez etme ve değerlendirme düzeyinde kullanılan bilgilerin kalıcılığı ve mesleki yaşama uyarlanabilmesi, sorgulama, problem çözme, ekip çalışması, iletişim becerilerinin kazanılması ve motivasyondur.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda 1.sınıf ve 3.sınıfta uygulanmış olan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) oturumları hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda 1.sınıf ve 3.sınıfta uygulanmış olan PDÖ oturumlarına ilişkin öğrenci nitel geribildirimleri değerlendirilmiştir. 1.sınıf öğrencilerinden 125 öğrenci, 3.sınıf öğrencilerinden 114 öğrenci nitel geribildirimler vermiştir.  Geribildirimler, “Öğrenme süreci”; “PDÖ oturumlarının olduğu ders kurulu programı”; “PDÖ oturumları ile ilgili öneriler”; “Motivasyon”; “Eleştirel düşüncenin gelişimine katkı”; “Bağımsız öğrenme becerilerinin, iletişim becerilerinin gelişimine katkı”; Senaryodaki olguya ilişkin”; “Eğitim Yönlendiricisine ilişkin” ; “Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin geribildirimler” şeklinde kategorik hale getirilmiştir.

Bulgular: Öğrenme sürecine ilişkin verilen geribildirimler arasında Kendimizi geliştirebilmemiz için çok yararlı bir uygulama. Bizi araştırmaya iten ve destekleyici olduğunu düşünüyorum. Öğrenim hedeflerine çalışırken bilgi hazinemi geliştiriyorum. Daha sık olmasını hepimiz çok istiyoruz.”; PDÖ oturumlarının olduğu ders kurulu programına ilişkin “PDÖ ile oturumdan sonra öğrenci araştırma yapması için daha fazla boş zaman olması daha iyi olur. PDÖ sayısı arttırılması çok iyi olur.” geribildirimleri alınmıştır. PDÖ oturumları ile ilgili öneriler arasında “PDÖ oturumlarının ders programı içinde arttırılması gerektiğini düşünüyorum.”; Bağımsız öğrenme becerilerinin, iletişim becerilerinin gelişimine katkıya ilişkin geribildirimler arasında örnek olarak “PDÖ’nün konuyu iyi anlamamda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bunu kendim araştırma yaparak geliştirmem ve başkalarıyla paylaşarak olduğu için önemli olduğunu düşünüyorum. Devam etmesini diliyorum.” Motivasyon ile ilgili olarak “Bence PDÖ yararlı bir sistem, öğrencilere bakış açılarının geniş olması gerektiğini net şekilde anlattı. Hem mesleğe hazırlıklı hem de motivasyon için yararlı olacağına inanıyorum. Devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.”, Eleştirel düşüncenin gelişimine katkıya ilişkin olarak “Analitik düşünceyi güçlendirmede önemli bir pratik olduğu kanaatindeyim”; Bağımsız öğrenme becerilerinin, iletişim becerilerinin gelişimine katkıya ilişkin olarak “PDÖ’nün konuyu iyi anlamamda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bunu kendim araştırma yaparak geliştirmem ve başkalarıyla paylaşarak olduğu için önemli olduğunu düşünüyorum. Devam etmesini diliyorum.” geribildirimleri alınmıştır. Senaryodaki olguya ilişkin “İçeriği daha fazla olan bir olgu olabilirdi.”; Eğitim Yönlendiricisine ilişkin olarak “Eğitim yönlendiricisi bize izlememiz gereken yolu göstererek bize destek verdi.” ; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin olarak da “Mantık olarak çok güzel bir uygulama. Kendimiz araştırıp, bir grupla tartışınca daha iyi öğreniyoruz. Daha sık yapılabilir. Ama sınavda çıkacak olması ve sınavların normalde de detaylı olması beni endişelendirdi. Şu an öğrendiklerimiz sınava yeterli mi bilemedim. Sınavda çok zor bir soru çıksa ve onu araştırmamış olsak ne olur hissederim bilemedim.” geribildirimleri alınmıştır.

Sonuç: Öğrencilerin probleme dayalı öğrenmeye ilişkin olumlu yönde gerildirimleri olmuştur. İlerleyen yıllarda eğitim programımızdaki ders kurullarında PDÖ oturumlarının sayısının arttırılması yönünde çalışmalar planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

T.Ü.T.F, PDÖ; öğrenci; geribildirim