Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Eğitim Yönlendiricilerinin Senaryo ve Öğrenme Hedeflerine İlişkin Geribildirimleri

Albena Gayef

[email protected], Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Ahmet Mimaroğlu

[email protected], Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Burcu Tokuç

[email protected], Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Muzaffer Eskiocak

[email protected], Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Giriş: Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), bir senaryo temelinde saptanan sağlık sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışma sürecinde önceki bilgilerin kullanılması ve öğrencilerin gereksinim duydukları konuların belirlenmesi, öğrenilmesi ve tartışılması temeline dayanan aktif eğitim yöntemidir. Çalışmanın temelini oluşturan problemler, gerçek yaşamda karşılaşılabilen olgu veya durumları içermektedir. Öğrenciler problemi önceki bilgilerini kullanarak çözümlemeye çalıştıklarında bilgi sınırlarına ulaşmakta, grup tartışmasında açıklanamayan sorular ortaya çıkmakta ve öğrenme hedefleri belirlenmektedir. Bağımsız çalışma sürecinde elde edilen bilgiler bir sonraki oturumun başında tartışılmakta ve yeni bilgilerle senaryo arasında bağlantı kurulmaktadır. PDÖ sürecinin son aşamasında bilgilerin sentezi yapılması ve kavram haritalarının akış şemalarıyla özetlenmesi gerekmektedir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda 1.sınıfta uygulanmış olan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) oturumlarında görev almış eğitim yönlendiricilerinin senaryo ve öğrenme hedeflerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda 1.sınıfta uygulanmış olan PDÖ oturumlarında görev almış eğitim yönlendiricilerinin (n=28) senaryo ve öğrenme hedeflerine ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacıyla “Senaryo ve Öğrenme Hedefleri Geribildirim Formu” kullanılmıştır. Senaryodaki hedefler, biyolojik ve toplumsal hedefler olarak sınıflandırılmıştır. Eğitim yönlendiricileri, öğrenme hedeflerine hangi oturumda ulaşıldığını; PDÖ oturumlarında fazladan çıkarılan öğrenme hedefi olup olmadığını ve senaryonun işleyişine ve öğrenim hedeflerine ilişkin ölçütleri (1) ”yetersiz” ile (5) “Çok iyi” arası puan vererek değerlendirmişlerdir. Eğitim yönlendiricilerinin senaryoya ve öğrenme hedeflerine ilişkin diğer görüş ve önerileri bir adet açık uçlu soru ile değerlendirilmiştir. Veriler, SPSS 24.0 programında analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmıştır.

Bulgular: Eğitim yönlendiricilerinin %85,2’si toplumsal hedefe ilk oturumda ulaşıldığını belirtmiştir. Eğitim yönlendiricilerinin çoğunluğu biyolojik hedeflere ilk oturumda ulaşıldığını belirtmiştir (min:%55,6- max: % 77,8). Senaryonun işleyişine ve öğrenim hedeflerine ilişkin ölçütler arasındaki “Biyolojik öğrenme hedeflerine ulaştırması” ölçütü puan ortalamasının 4,12 + 0,79; “İlk bölümde farklı hipotezler çıkarılmasını sağlama” ölçütü puan ortalamasının 4,58 + 0,50; “Olguya ilişkin verilerin birbiri ile uyumu” ölçütü puan ortalamasının 4,45 + 0,65 olduğu saptanmıştır. Eğitim yönlendiricilerinin diğer görüş ve önerileri arasında olguya dair özgeçmiş ve soy geçmişte daha fazla bilgi verilmesinin daha uygun olabileceği önerisi yapılmıştır.     

Sonuç: Eğitim yönlendiricilerinin senaryonun işleyişine ve öğrenim hedeflerine ilişkin ölçütlere verdikleri puanlar yüksektir. Senaryo ve öğrenme hedeflerine ilişkin geribildirimler doğrultusunda senaryo ve öğrenme hedeflerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

T.Ü.T.F, Probleme dayalı öğrenme; eğitim yönlendiricisi; geribildirim